УКРАЇНСЬКІ РЕФЕРАТИ:

Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Географія
Екологія
Етика
Етнографія
Інформаційна діяльність
Історія

Конфліктологія
Культура
Література
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мова
Наукознавство

Педагогіка
Політологія
Психологія
Психологія спорту
Психологія управління
Релігієзнавство
Риторика
РПС

Соціальна педагогіка
Соціологія
Туризм
Фізична культура
Фізіологія спорту
Фізіотерапія
Філософія
Юридична психологія

УКРАЇНСЬКІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ:

Апаратні засоби ЕОМ
Автоматизовані системи управління
Бази даних
Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Географія
Дизайн
Діловодство
Екологія
Експертиза
Етика
Етнографія
Засоби мультимедіа

Інформатика
Інформаційна діяльність
Інформаційні системи
Історія
Кібернетика
Комп'ютерні мережі
Конфліктологія
Культура
Література
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мова

Системи технологій
Наукознавство
Охорона праці
Педагогіка
Політологія
Програмування
Психологія спорту
Психологія управління
Психологія
Редагування
Релігієзнавство
Риторика
РПС

Соціальна педагогіка
Споживча кооперація
Соціологія
Стандартизація, сертифікація та управління якістю
Товарознавство
Торгова справа
Туризм
Фізична культура
Фізіологія спорту
Фізіотерапія
Філософія
Юридична психологія

 

РЕФЕРАТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Безпека життєдіяльності і вітчизняні закони і кодекси
Безпека руху
Біологічні засоби ураження людей
Біопатогенні зони і здоров'я
Допомога при утопленні
Екологічні наслідки при аваріях на сучасних підприємствах і атомних електростанціях
Екологічні проблеми України
Забруднення середовища
Засоби колективного захисту
Захист населення і території від надзвичайних ситуацій
Інженерний захист
Класифікація засобів індивідуального захисту. Характеристика засобів індивідуального захисту дихання та порядок забезпечення населення засобами індивідуального захисту
Колективні та індивідуальні засоби захисту
Мета і завдання безпеки життєдіяльності
Методи безпеки в умовах надзвичайних ситуацій та їх наслідки
Надзвичайні ситуації мирного часу
Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки
Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки
Повна характеристика сейсмоактивних зон
Пожежі, аварії та вибухи
Правове забезпечення екологічної безпеки
Регіональні потенціали надзвичайних ситуацій
Роль цивільної оборони у надзвичайних ситуаціях
Рятувальні роботи, їх зміст та сутність
Соціальні небезпеки алкоголізму і тютюнопаління
Соціально-політичні кризи в Україні
Характеристика осередків уражень, які виникають при застосування сучасної зброї
Характеристика світлового випромінювання ядерного вибуху, його вплив на людей і споруди
Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів

РЕФЕРАТИ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна
Бібліографія, її суспільна роль
Інформаційні ресурси управління
Історія розвитку бібліографії
Науково-дослідна та методична робота архівних установ
Національний архівний фонд
Роль та функції бібліографічної інформації у житті суспільства

РЕФЕРАТИ З ГЕОГРАФІЇ

Актуальні проблеми міжнародних відносин країн Балтії
Актуальні проблеми міжнародних відносин Словенії
Внутрішній водний транспорт світу
Геополітичне суперництво
Геополітичні інтереси і пріоритети Японії
Геополітичні тенденції
Демократична республіка Конго
Економіка Німеччини
Європейське транскордонне співробітництво
Зовнішня політика і дипломатія Киргизстану
Казахстан
Київ. Сучасне місто. Столиця України
Національні інтереси в геополітиці
Російсько-білоруські відносини та конфлікти
Пакистан
Прикордонні регіони країн Європи
Проблеми суспільно-політичного розвитку країн тропічної Африки
Розвиток геополітичних ідей в Італії
Розвиток економіки США на рубежі століть
Створення та діяльність СНД
Транскордонні регіони країн Європи
Трансформаційні процеси в економіці країн Балтії в умовах інтеграції до ЄС
Туристичні ресурси Новгорода-Сіверського
Українська геостратегія щодо країн Закавказзя
Характеристика північної Африки

РЕФЕРАТИ З ЕКОЛОГІЇ

Абетка виживання при повені
Аналіз вікової структури популяцій дерев у лісі
Аналіз екологічної інформативності різних матеріалів космічної фотозйомки
База даних. Інформаційна база даних для проведення екологічної експертизи
Види потреб людини
Вчення про біосферу
Джерела електромагнітного випромінювання. вплив на людину. Засоби захисту
Динаміка популяцій рослин
Екологізація виробництва
Екологічна система
Екологічне право України
Екологічний аудит і "зелені" технології
Екологічні проблеми охорони ґрунтового покриву
Екологія в авіаційній сфері
Екологія водних ресурсів
Екологія і тривалість життя: демографічні і соціальні проблеми
Екологія харчування
Економічний механізм природокористування та фінансування природокористуючої діяльності
Екосистема лісу
Енергозбереження. Альтернативні технології
Забруднення атмосфери рухомими транспортними засобами
Забруднення атмосфери свинцем і його вплив на здоров'я людини
Загальне поняття про тип лісу
Законодавство про охорону тваринного світу
Застосування матеріалів дистанційного зондування при дослідженні антропогенної діяльності
Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля
Збагачення ґрунту черв'яками
Історія становлення рекреаційного природокористування
Категорії рідкісності видів
Кругообіг води в природі. Світові запаси води. Водні ресурси України
Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід"
Людина як складова і невід'ємна частина природи
Макроекономічні індикатори екологічно збалансованого розвитку
Метод атомно-абсорбційноспектрального методу аналізу аерозолів концентрації пилу
Методи індикації за аномаліями росту
Механічні методи очистки стічних вод
Мінеральні ресурси світу. Класифікація. Охорона надр. Охорона навколишнього середовища в зв'язку з видобуванням надр
Найпоширеніші типи охоронних природних територій
Наслідки Чорнобильської катастрофи. Перспективи екологічного стану
Неметалічні корисні копалини
Онкологічні захворювання та їх зв'язок з екологічними особливостями регіону
Очищення стічних вод екстракцією
Повітряний басейн. Охорона атмосферного повітря
Поняття, зміст та структура соціально-економічних відносин у сфері охорони природного середовища
Правова охорона вод в Україні
Принципи раціонального природокористування
Принципи раціонального природокористування
Природний фактор в етнокультурі українського народу
Проблема забруднення навколишнього природного середовища на основі екологічного забруднення
Радіаційні чинники забруднення
Ресурсозбереження. Біоенергетика, її перспективи і розвиток
Світові екологічні кризи
Специфіка сільськогосподарського забруднення природного середовища
Сучасна радіаційна ситуація в Україні
Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання
Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання
Утилізація та рекуперація відходів
Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ
Хімічний склад атмосфери
Ціолковський К.Е. - основоположник теорії космонавтики
Щацький національний природний парк

РЕФЕРАТИ З ЕТИКИ

"Нікомахова етика" Аристотеля
Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет
Взаємовплив видів сучасного мистецтва
Геній як категорія естетики романтизму
Гідність як надособистісна вартість
Ділове спілкування як науково-практична проблема управління
Естетика бароко
Естетичне сприйняття
Етикет ділових прийомів
Етичні категорії добра і зла
Етнічне, національне, загальнолюдське в мистецтві
Зв'язок юридичної етики з іншими науками
Невербальне спілкування в суперечці
Підготовка та проведення ділових зустрічей
Стратегія ведення переговорів
Техніка і технологічне ведення переговорів

РЕФЕРАТИ З ЕТНОГРАФІЇ

Етнографічна характеристика полінезійців
Єгипетська історико-етнографічна область
Загальна характеристика автохтонних американських культур
Латинська Америка
Папуаська історико-етнографічна область

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотування документів
Види і типи видань
Види текстів. Складні і спеціальні види текстів. Види текстів за цільовим призначенням, стилем, жанром, обсягом, інформаційними ознаками, мовним матеріалом, характером описуваних ситуацій
Історія друкарства в Україні
Методи документознавчих досліджень
Охорона державної таємниці
Поняття державної таємниці. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю
Поняття інформації як глобального явища в світі та її розвиток
Поняття та види юридичної відповідальності за порушення законодавства про інформацію
Функції української держави в інформаційній сфері

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ

Історія виникнення козацтва
Українська національна революція середини 17 ст.
Аграрна політика Центральної Ради
Англійська агресія в Афганістані в другій половині 19 століття та її результати
Античні держави Причорномор'я
Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії
Галицько-Волинська держава - спадкоємниця Київської Русі
Галицько-Волинське князівство в 40-60-х рр. ХІІІ ст. Данило Галицький
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Держава і право стародавньої Азії
Державницька діяльність гетьмана Івана Скоропадського
Євген Коновалець
Зміст та етапи десталінізації українського суспільства
Зовнішня і колоніальна політика Великобританії в кінці ХІХ на поч. ХХ ст.
Культура Галицько-Волинської землі ХІІ-ХІІІ століття
Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду
Культура західноєвропейського середньовіччя
Культура лінійно-стрічкової кераміки
Московські статті 1665 р. І. Брюховецького
Найдавніші держави Месопотамії
Операція "Вісла" та її наслідки
Особливості розвитку радянської тоталітарної системи в 60-80 роках ХХ ст.
Періодизація історії первісного суспільства
Писемність та література стародавнього Китаю
Післявоєнна відбудова України
Повстання Мазепи
Політика радянської влади щодо релігії та церкви в Україні в 40-50-х роках ХХ ст.
Політична активність в умовах трансформаційних змін в Україні в 1991-2004 р.
Політичний портрет Е.Г. Макміллана
Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні
Правління Людовика XIV
Предмет і завдання історії стародавнього сходу
Прийняття християнства. Хрещення Русі
Причини і наслідки розпаду Київської Русі
Протекторат Кромвеля
Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.
Режим "парламентської демократії" в Польщі
Росія у 1918-1939 роках
Рух опору в Італії у 1943-1945 роках
Рух опору у Франції в 1943-1945 роках
Слов'янська писемність. Кирило і Мефодій
Спроби оновлення радянської політичної системи в роки "перебудови"
Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст.
Староєгипетська цивілізація в період Раннього та Середнього царства
Столипінська аграрна реформа в Україні
Суспільно-політичні рухи в західноукраїнських землях в кінці 19 - на початку 20 століття
Сучасне козацтво на Волині
Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації
Україна після перемоги лютневої революції. Створення центральної ради
Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни
Урядово-адміністративна документація гетьманщини ХVІІІ ст.
Утвердження основ радянського тоталітаризму в Україні (1917-1920 рр.)
Чехословаччина у післявоєнний період

РЕФЕРАТИ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Відношення до праці
Класифікація видів конфліктів та їх характеристика
Команда і командостворення. Діяльність команди. Командні ролі
Поняття конфліктів у суспільстві
Психологічна готовність до вирішення конфлікту
Стрес. Прояви стресу. Засоби подолання стресу
Теорії поводження особистості в конфлікті
Формула конфлікту
Характеристики ефективності команди. Фактори, які впливають на ефективність команди
Шляхи вирішення конфліктів. Стилі поведінки як засіб розв'язання конфлікту
Юридичні конфлікти в господарських відносинах та їх вирішення
Юридичні конфлікти у сфері оподаткування та їх вирішення

РЕФЕРАТИ З КУЛЬТУРИ

Виникнення i поширення письменності у давніх русичiв
Виникнення кіно. Становлення кіно як мистецтва
Доба культурно-раціонального відродження (19 - поч. 20 ст.) в Україні
Історія створення акордеона
Києво-Могилянська академія
Кіно епохи "відлиги". Нова драматургія та нова естетика кіно 60-70-х років.
Культура давньої Греції
Культура західноєвропейського середньовіччя (релігія, філософія, початкова та університетська освіта, наука, архітектура, література)
Культура і релігія
Культура і цивілізація
Культура України у другій половині 17 століття
Культурна епоха відродження (гуманізм, філософія, наукова думка, література, архітектура, образотворче мистецтво)
Масова культура
Методологічні засади культурології
Мистецтво костюма та зачіски Візантії
Міфологія в системі культурної регуляції
Модель світу в новій і новітній культурах
Модернізм як специфічний культурний феномен хх століття (авангардизм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубізм, дадаїзм, футуризм)
Особливості культури
Пам'ять в культурологічному освітленні
Прихід звуку в кіно. Ідейно-тематичні та естетичні тенденції в контексті часу. 30-ті роки
Світова культура 20 століття
Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму
Стилі художньої культури (бароко, класицизм)
Сучасна українська культура
Традиційні українські свята та подарунки
Характеристика творчості А. Рубінштейна
Юлій Цезар - імператор і письменник

РЕФЕРАТИ З ЛІТЕРАТУРИ

Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма
Внесок І. Франка в розвиток української культури
Гумористичні твори Ярослава Гашека
Дитинство і юність Шевченка
Едда
Еквівалентність у перекладі. Типи еквівалентності
Ідейно-художній аналіз поеми "Чумаки" М.Т. Рильського
Історичні передумови романтизму
Ліна Костенко
Літературний доробок "неокласиків"
Мистецький світ О. Довженка
Письменники-лікарі. Творчість і діяльність
Проблематика поеми "Марина" М.Т. Рильського
Психологічні проблеми у поемі "Галілей" Плужника
Роман-антиутопія ХХ ст.
Сучасна фантастична література
Сюрреалізм у літературі
Творчість Є. Маланюка

РЕФЕРАТИ З ЛОГІКИ

Апорії Зенона
Закон виключеного третього та несуперечності
Індуктивний умовивід
Історія логіки від Аристотеля до сьогоднішнього дня
Логіка висловлювань
Логічний вивід. мова і основні правила виводу логіки висловлювань
Логічні парадокси та перспективи їх вирішення
Метод аналогії в науці
Предметне значення логіки як науки
Проблемна ситуація
Складні умовиводи (умовний силогізм)
Спростування та його види
Умовивід

РЕФЕРАТИ З МЕДИЦИНИ

Асептика і антисептика
Біомеханічні властивості біологічних тканин і рідин тіла людини
Біохімія нуклеїнових кислот
Вегетативна нервова система
Видільна функція печінки і склад жовчі
Вікові особливості вищої нервової діяльності людини
Вітаміни
Гормони та їх властивості
Дефектологічний аспект генетики
Дослідження гостроти зору за різними методиками
Етіологія церебрального паралічу
Іридодіагностика
Кір
Лікарський обов'язок, лікарська відповідальність, лікарська таємниця
медицини - найкраща професія у світі
Мікроскопічна будова жіночої статевої системи
Місце анатомії та фізіології в системі біологічних наук
М'язи живота і грудей
Ожиріння, лікувальна профілактика. Принципи лікувальної профілактики
Основні принципи лікувального характеру
Поняття про організм і його фізіологічні функції
Порівняльна характеристика підшлункової, молочної і сальної залози
Порівняльна характеристика підшлункової, молочної і сальної залози
Предмет, завдання, методи вивчення валеології
Розлад здоров'я і смерть від променистої енергії
Розлад здоров'я і смерть від променистої енергії
Розлади зору і слуху
Сальмонельоз
Статеві клітини і запліднення
Сучасне лікування глаукоми
Сучасні теорії колірного зору
Терморегуляція
Фізіологія збудливих тканин
Фізіологія клітини
Функціональна діагностика центральної нервової системи
Харчування, його роль у профілактиці серцево-судинних хвороб

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Альтернативи НАТО в сучасному світі. Європейські оборонні структури
Дипломатичне листування. Проведення візитів
Зовнішня політика Франції у 1920-1930-ті рр.
Міжнародні конференції як форма міжнародного співробітництва
Наднаціональність європейських співтовариств
Практика застосування дипломатичного протоколу в Україні
Роль Криму в геостратегії України
Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного права. Правовий статус консульських установ
Українці в гарячих точках планети
Ф.Д. Рузвельт як політик і дипломат: політичний портрет
Франція: особливості членства в НАТО

РЕФЕРАТИ З МОВИ

Германські мови
Мова законодавства
Проблеми українського правопису ХХ - ХХІ ст.
Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови
Типи економічних словників, їх характеристика

РЕФЕРАТИ З НАУКОЗНАВСТВА

Докази у наукових дослідженнях
Порядок захисту кандидатської дисертації
Реферати та реферування
Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
Соціальна відповідальність вченого
Управління науково-дослідницькою діяльністю

РЕФЕРАТИ З ПЕДАГОГІКИ

Дидактичні вимоги до різних форм організації навчання
Завдання вдосконалення вищої освіти України в контексті вимог болонського процесу
Здібності та їх вплив на успішність трудової діяльності
Історико-культурні фактори розвитку освіти в світі
К.Д. Ушинський про підготовку вчителя
Київський університет 1834 року як один із перших класичних університетів України
Методи етнопедагогіка
Науково-методичні засади впровадження КМСОНБ у вищі освітні заклади України
Невербальна комунікація вчителя
Організація інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
Поняття активних, пасивних і інтерактивних методик. Вплив методик на освоєння навчального матеріалу
Поняття процесу навчання, його складові частини
Право на освіту за кордоном
Професійні особливості мовної діяльності вчителя
Суть процесу самовиховання
Технології опрацювання дискусійних питань (дебати, публічні промови та ін.)
Трудове виховання учнів у світлі педагогічних ідей А.С. Макаренко
Фінансування вищої освіти в Україні
Функції мови і мовна культура
Школи грецької культури. Монастирські і соборні школи

РЕФЕРАТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Адміністративно-територіальна реформа України
Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу
Виникнення теорії сучасної демократії
Влада і мораль
Вплив церкви на політичні події в Україні
Джон Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму
Етапи історичного розвитку партій
Жіночі громадські організації в Україні та їх вплив на політичні процеси у державі
Ідеї політичного звільнення і національного відродження українського народу в творчості Тараса Шевченка
Конституційні основи розвитку політичної системи України
Лібералізм: суть, характер політичної і ідейної еволюції
Михайло Грушевський - видатний український історик та політичний діяч
Місце Драгоманова у розвитку політичних ідей
Національно-раціональне питання у політичному житті України
Національно-релігійне питання у політичному житті України
Основні етапи становлення і розвитку політології як науки
Партiї конфесiйного спрямування України
Партії на виборах, в парламенті і уряді
Передумови політичної кризи в Україні напередодні президентських виборів 2004 року
Політична діяльність та її основні форми
Політична думка в сучасній Україні: основні завдання і шляхи розвитку, перспективи
Політична ідеологія ранніх утопістів Т. Мора і Т. Кампанели
Політична культура суспiльства
Політична культура сучасної української еліти
Політична наука в сучасній Україні, основні завдання, шлях розвитку та перспективи
Політична система суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система України
Політичний режим України
Політичні відмінності регіонів України
Політичні відносини та їх види
Політичні лідери сучасної України
Протестантизм
Розвиток державотворчих концепцій в програмних документах кирило-мефодіївського братства
Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії"
Роль політичних партій Волині під час виборчих компаній
Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах
Соціальна політика і соціальний захист населення України
Сутність концепції "суспільного договору і природного права"
Сучасні концепції еліти
Сучасні національні відносини в Україні
Українська ідея І. Франка
Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі
Формування і функціонування управлінських структур в Україні
Функції опитування громадської думки

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ

Взаємодія з найближчим референтним людським оточенням
Види та функції уяви. Індивідуальні властивості
Відчуття як психічний пізнавальний процес
Відчуття
Культура самовизначення особистості в професійній діяльності
Методологічні аспекти психологія
Місце психоаналізу в психологія
Мовні і немовні рівні ділового спілкування
Основні віхи і представники експериментальної психофізіології 19 ст.
Основні моделі поведінки в конфлікті
Особистість у суспільстві, групі, колективі
Поняття шкільної психологія дезадаптації
Психодинамічна теорія: психоаналітична теорія Фрейда
Психологія міжособистісних стосунків
Психологія розумово відсталого школяра
Психологічні основи діяльності людини
Психофізіологія як наука. Історія її розвитку. Зв'язок з іншими науками
Самоаналіз
Самовизначення особистості: прояв емпатії
Самотність. Самотність юності. Типи самотності
Соціометричний метод дослідження малої групи
Спрямованість особистості
Сучасні напрями психологічної науки
Творчість Платона і його значення для психологія
Форми прояву психіки
Функціональна діагностика індивідуальних особливостей розвитку деяких психофізіологічних функцій
Шизофренія
Як впливають на захисні реакції людини типи темпераменту

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ СПОРТУ

Особистість спортсмена. Основні характеристики
Принципи психологічної підготовки у волейболі

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання
Гуманістична психологія
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу
Мотиви і стимули творчої праці
Організація діяльності
Психологічні особливості стилів керівництва
Психологічні типи керівників
Якості і риси успішного керівника

РЕФЕРАТИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Буддизм і дзен-буддизм
Ведична релігія як світоглядна основа формування філософсько-релігійних систем Індії
Взаємовідносини церкви та держави щодо формування суспільної моралі в Україні
Вплив церкви на політичні події в Україні
Землеробські та скотарські культи
Іудаїзм
Католицькі чернечі ордени
Коран як історико-літературний пам'ятник
Махабхарата і рамаяна
Містика і містичні течії в релігійних культах
Національні релігії: минуле і сучасність
Неорелігії
Нетрадиційні релігії ХХ ст.
Нові релігії в Україні: поява, типологія, перспективи
Порівняльна характеристика Біблії та Корану
Правове регулювання державно-церковних відносин
П'ятидесятники. Основи їх учення
Релігії Стародавньої Греції та Риму
Релігійне розуміння сенсу життя
Релігія як особливий об'єкт пізнання
Реформи Ехнатона
Соціально-політичні орієнтації в сучасному протестантизмі
Специфіка православ'я як різновиду християнства
Становище Української Православної церкви в період козацтва
Сучасна релігійна ситуація в Україні
Тотемізм як соціальний механізм
Українські православні братства, їх діяльність і значення

РЕФЕРАТИ З РИТОРИКИ

Заключна частина захисної промови
Заключна частина промови. Систематизація матеріалів і письмова підготовка промови
Промова державного обвинувачувача
Суддя в кримінальному процесі

РЕФЕРАТИ З РПС

ВАТ "Ковельський хлібокомбінат"
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
Еколого-економічні проблеми в районах розміщення підприємств хімічної промисловості
Західний економічний район
Проблеми забезпечення України паливно-енергетичними ресурсами
Соціально-економічні чинники глобалізації
Структура та особливості розміщення рекреаційних ресурсів України
Типи та сучасна мережа економічних районів
Характеристика Криму

РЕФЕРАТИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Види реабілітації колишніх засуджених
Допомога дітям у ХІХ - на початку ХХ ст.
Етапи розвитку суспільної допомоги особам з відхиленням розвитку
Консультативна робота у школі-інтернаті для глухих дітей
Масонськi ложi та соцiальна практика
Обдаровані діти
Політика держави в області соціального захисту дітей з відхиленнями в розвитку
Поняття виховання. Соціально-педагогічні аспекти
Психолого-орієнтовні теорії соціальної роботи. Загальна характеристика
Соціальна допомога дітям в епоху античності
Соціальне страхування як вид соціальної допомоги
соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності педагога
Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості на сучасному етапі

РЕФЕРАТИ З СОЦІОЛОГІЇ

Багаті як клас
Виникнення та розвиток соціологічної науки
Глобальна комунікаційна система Інтернет
Загальні поняття про чутку як вид інформації. Функції чуток, класифікація чуток, технології або моделі створення чуток
Загальні характеристики вибірки. Житлово-комунальне господарство. Діяльність органів місцевого самоврядування.
Історія соціології
Класифікація соціальних технологій
Конкретні соціологічні дослідження: суть, види, методи
Контингент населення, що підлягає реабілітації
Метод опитування
Місце соціальної діагностики в системі соціально-гуманітарних знань
Молодь як особлива соціальна група
Основні етапи та стадії процесу соціалізації
Основні типи соціальних спільностей
Особливості девіантної поведінки молоді та людей середнього віку в Україні
Особливості соціологічного знання, рівні його формування
Перспективи реформування пенітенціарної системи
Поняття "туризм" і його види
Поняття суспільства в соціології. Типи суспільств
Поняття, зміст та роль освіти в житті суспільства
Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій
Предмет та об'єкт соціології
Професійна честь та гідність соціального працівника
Розвиток соціальної роботи як науки
Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі
Соціальна роль людини в суспільстві
Соціальна структура і соціальна стратифікація
Соціальна теорія особистості
Соціальне управління як система, його зміст і структура
Соціальне управління
Соціальний захист інвалідів
Соціальні відносини в сфері освіти
Соціальні відносини і соціальна структура
Соціальні відносини у сфері освіти
Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві
Соціальні ролі та статуси як елементи соціальної структури суспільства
Соціоінженерна діяльність і прогнозування
Соціологія влади
Соціологія економічного життя: об'єкт, предмет, завдання
Соціологія освіти
Соціологія релігії
Соціологія розвитку суспільства
Соціологія як наука про суспільство
Спеціальна група клієнтів як категорія соціальної роботи
Становлення та розвиток вітчизняної соціології праці
Суспільство і соціальні системи
Сфери застосування соціальних індикаторів
Тенденції розвитку сучасної сім'ї
Феномен багатства
Функції соціології права

РЕФЕРАТИ З ТУРИЗМУ

Готельне господарство Волинської області
Диференціація, класифікація і структура персоналу підприємства. Кадрова політика і система управління персоналом підприємства
Екологічний туризм
Етика туризму
Керівники туристичної групи в проведенні самодіяльних туристичних походів
Класифікації туризму
Любительські промисли
Методика розробки туристичного маршруту
Мінеральні води України
Місце міжнародного туризму в програмах транскордонного співробітництва
Музеї-садиби видатних людей як об'єкти пізнавального туризму
Організація міжнародного туризму
Організація перевезення туристів залізничним транспортом
Основні регіони проведення пішохідних туристичних походів
Правове регулювання готельної справи в Україні
Рекреаційне лісокористування
Спортивний пішохідний туризм
Схема роботи туристичного оператора з реалізації та організації турів
Туризм в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття
Туризм у зоні Шацьких озер
Туристичні цикли та співвідношення між ними
Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області і перспективи його розвитку
Туристично-рекреаційні райони зарубіжної Європи
Формування цін сільського туризму в Україні
Характеристика законодавства України про туризм

РЕФЕРАТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Аква-аеробіка і памп-аеробіка
Активний відпочинок
Армрестлінг
Бодібілдінг
Боротьба на європейському континенті. Види боротьби
Види оздоровчої аеробіки. Слайд-аеробіка. Танцювальна аеробіка
Види оздоровчої аеробіки: кік-аеробіка, бокс-аеробіка і карате-аеробіка
Вимоги до складання довільних програм у фігурному катанні
Вплив на організм активного способу життя
Вплив фізичних вправ на вагу і склад тіла
Вправи на гімнастичних приладах (вись)
Гігієнічні вимоги до спортивного одягу і взуття
Гімнастика як олімпійський вид спорту
Дослідження динаміки фізичного розвитку школярів у різні вікові періоди
Життя і діяльність П'єра де Кубертена
Загальна характеристика третього періоду ігор олімпіад - 1952-1988 рр.
Загальний масаж за схемою Дубровського, покази та протипокази до виконання
Засоби і фактори, що імітують і відновлюють працездатність плавців
Змагання в єдиноборствах та правила змагань
Зонний пресинг у баскетболі
Інструментальні методи контролю за спортсменом
Методи досліджень спортивно-технічної підготовки спортсмена. Візуальний метод і хронометраж
Методи і прийоми навчання гімнастичних вправ
Міжнародний рух "Спорт для всіх" та досвід організації оздоровчої діяльності в зарубіжних країнах
Народні ігри та забави на свято Покрови
Національний олімпійський комітет
Олімпійська хартія - основний правовий документ олімпійського спорту. Загальна структура міжнародної олімпійської системи
Оперативне планування у волейболі
Організаційно-правові засади сприяння здоровому способу життя населення
Організація і планування занять із студентами спеціальних медичних груп
Організація плавання та облік навчально-виховної роботи з плавання
Основи методики розвитку витривалості
Основні положення закону України "Про фізичну культуру і спорт"
Особливості лікувально-оздоровчих заходів для дітей і студентів групи ризику
Правила гри в баскетбол
Проблеми та перспективи розвитку легкоатлетичного спорту в Україні
Проведення оздоровчих тренувань з плавання в умовах постійного проживання в радіоактивно забруднених регіонах
Ранкова гігієнічна гімнастика, її оздоровчий вплив на організм людини
Раціональне харчування у спортсменів
Рекомендації по здоровому способу життя
Робота самодіяльних, фізкультурних та спортивних клубів
Розвиток масової фізична культура у навчально-виховній сфері
Розиграш кубка чемпіонів країн Європи з футболу
Роль І. Боберського в розвитку західноукраїнського спортивно-гімнастичного руху
Рухомі ігри і забави на свято Андрія
Самоконтроль при тренуванні футболістів
Санітарно-гігієнічна робота в школі-інтернаті для глухих дітей
Співвідношення ролі спортивного добору та процесів адаптації в морфофункціональному стані спортсмена
Спортивний масаж та його види
Спортивні споруди та облаштування для лижного спорту (трампліни)
Структура побудови та напрямки діяльності держкоммолодьспорттуризму
Структура, засоби, форми проведення занять у спеціальній медичній групі
Структурна побудови та напрямки діяльності ФСТ "Динамо"
Сучасні підходи до організації фізичного виховання за місцем проживання
Схема оцінювання спортивних результатів. Основні задачі оцінювання. Дві групи критеріїв, які лежать в основі оцінки
Тактика індивідуальних дій у нападі і в захисту
Техніка безпеки при підготовці до проведення занять з фізичної культури. Техніка безпеки підчас занять гімнастикою
Техніка бігу на середні, довгі та наддовгі дистанції. Високий старт
Тренажери і технічні засоби тренування в баскетболі
Тхеквондо
Фахові спеціальності у галузі фізична культура і спорту
Фізичні вправи під час вагітності
Фізичні закономірності утворення і вдосконалення рухових навичок у плаванні
Фітнес і здоров'я. Фізична підготовленість як основа здорового способу життя
Характеристика основних спортивних споруд, їх обладнання та оснащення (легкоатлетична бігова доріжка)
Характеристика площадки для баскетболу, обладнання та оснащення
Характеристика площадки для волейболу, облаштування та оснащення
Характеристика сутності розтягування
Школи та стилі карате
Штучні льодові катки і ковзанярські доріжки

РЕФЕРАТИ З ФІЗІОЛОГІЇ СПОРТУ

Адаптація до фізичних навантажень систем виконання рухів
Адаптація до фізичних навантажень
Анатомо-фізіологічні особливості і фізичний розвиток дітей шкільного віку
Вибір фізичних навантажень та їх енергетика
Вікова динаміка розвитку м'язів

РЕФЕРАТИ З ФІЗІОТЕРАПІЇ

Аналіз основних курортів із захворюваннями легень
Баротерапія. Показання, протипоказання, застосування
Види технічних засобів. Мета їх застосування у фізичній реабілітації хворих
Використання вод Бердянська і Кирилівки Запорізької області
Вправи на розтягування для особливих груп населення
Гігієнічний масаж. Техніка та особливості виконання в саунах і банях
Діяльність реабілітаційних закладів у санаторно-курортних умовах
Застосування механотеапії при захворюваннях серцево-судинної системи
Захворювання печінки та жовчних шляхів. Види лікувального масажу при цій патології
Здоров'я і хвороба. Основні чинники, що впливають на здоров'я
Зміст та методичні особливості корекції вад рухової функції підлітків з ДЦП
Інфрачервоне випромінювання. Апарати. Покази. Протипокази. Методики застосування
Клініко-фізіологічна характеристика та методика застосування лікувальної фізичної культури при інфаркті міокарду на диспансерному етапі реабілітації
Клініко-фізіологічна характеристика та обґрунтування методики застосування лікувальної фізичної культури при гіпотонічній хворобі у лікарняний період реабілітації
Клініко-фізіологічна характеристика та обґрунтування методики застосування лікувальної фізичної культури при інфаркті міокарда у лікарняний період реабілітації (1-й ступінь активності)
Коригуюча оздоровча аеробіка при порушення постави
Курорти Криму
Курорти центральної частини України
Лікувальна гімнастика для ніг при лімфостазі
Лікувальна фізична культура для хворих із захворюваннями периферичних судин
Лікувальна фізична культура для хворих із захворюваннями периферичних судин
Лікувальна фізична культура при хірургічному лікуванні хворих варикозним розширенням вен і посттромбофлебітний синдром
Лікувальна фізична культура
Лікувальний ефект трофічної дії фізичних вправ при захворюваннях серцево-судинної системи
Лікувальний масаж і його види
Лікувальний масаж при гіпотонії
Лікувальний масаж при травмах опорно-рухового апарату
Методи застосування лікувального масажу та лікування положенням при невриті лицевого нерва
Методика застосування лікувальної фізичної культури при спланхноптозі
Методика застосування лікувальної фізкультури при травмах грудної клітки
Методика застосування фізичної реабілітації при інсульті
Методичні принципи формування рухових навичок у інвалідів
Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів
Особливості реабілітації у дітей з пупковою грижею
Перша допомога на змаганнях зі спортивних єдиноборств
Покази та протипокази до застосування технічних засобів при захворюваннях різних систем організму
Профілактика перевтоми
Ревматоїдний поліартрит. Характерні зміни, методи фізичної реабілітації
Роль тренажерів у фізичній реабілітації
Сегментарно-рефлекторний масаж
Сполучнотканинний масаж
Точковий масаж
Ультразвукова терапія
Фізична реабілітація при травмах спинного мозку

РЕФЕРАТИ З ФІЛОСОФІЇ

Виникнення філософії. Філософія Стародавнього Сходу
Джерело розвитку, діалектика боротьби і єдності протилежностей
Діалектика Гегеля
Досвід свідомості як предмет філософського дослідження
Етапи розвитку, прогрес і регрес
Історичні типи світогляду, визначення і характеристика
Матерія як філософська категорія. Форми руху матерії
Моральна свідомість як регулятив людської діяльності
Неокласична філософія
Німецька класична філософія
Ототожнення себе з абсолютом, космосом і переживання себе його частинкою як механізм саморозвитку
Природа як об'єкт філософського аналізу
Проблема істини в філософії та кримінальному процесі
Рух як спосіб буття матерії
Свідомість і творчість
Середньовічна містика Майстера Екхарта
Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди
Філософія 17 ст. Проблеми природи людини та суспільства
Філософія екзистенціалізму
Філософія Л. Фейєрбаха
Філософія марксизму
Філософія середньовічної доби
Філософія Фіхте
Філософія як світоглядна система
Філософські позиції І. Канта
Філософські школи Стародавнього Китаю

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Психологічний портрет серійного вбивці

РЕФЕРАТИ З АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЕОМ

cd-rom. cd-rw
Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів
Архітектура процесора 8088/8086
Багатопроцесорні системи
Варіанти організації пам'яті ЕОМ з метою прискорення до неї доступу і забезпечення можливості паралельного доступу. Розшарування пам'яті
Еpic архітектура
Запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Поняття внутрішньої і зовнішньої пам'яті
Інтерфейси підключення периферії
Класи комп'ютерів. Поняття "метакомп'ютинг". Проблемна орієнтація високопродуктивних комп'ютерів і обчислювальних систем. Специфіка вимог, що до них пред'являються
Кольоровий друк
Компоненти РС, його можливості і проектування системи
Комп'ютери типу "все в одному"
Накопичувачі на жорстких дисках
Оптичні дискові накопичувачі
Основний інтерфейс, що використовується для підключення жорсткого диска
Порти LPT і СOM
Принтери. Технологія друку
Принцип роботи драйверів
Процесори ЕОМ. Класифікація процесорів. архітектура системи команд (risc, cisc, misc). Поняття про хвильові і матричні процесори
Розробка звукових плат
Світлодіодні принтери
Сканери. Технологія сканування
Стандарти модему
Суматори
Сучасні джерела відеозображення
Технологія лазерного друку
Функціональна схема мікропроцесора 086. Регістри операційного пристрою та шинного інтерфейсу
Цифрові фільтри. Імпульсні характеристики біх-кіх
Шина USB
Шифратори і дешифратори

РЕФЕРАТИ З БАЗ ДАНИХ

Microsoft Access: Створення та друкування звіту
Історія баз даних та знань
Робота з системою управління базами даних Microsoft Access
Система керування базами даних
Тип даних СУБД Ms Access. Робота в інтерактивному режимі
Типова організація сучасної СУБД

РЕФЕРАТИ З ДІАГНОСТИКИ

Апаратні методи функціонального контролю обчислювальних пристроїв
Дефекти BIOS і проблеми сумісності
Діагностика дисководів CD-ROM, CD-R, CD-RW
Діагностика паралельних портів
Діагностика плати оцифровки відеозображення
Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD
Діагностування звукових плат
Діагностування накопичувачів на жорстких дисках
Захист накопичувачів і даних
Методи виявлення і кореляції помилок. Контроль парності
Модернізація BIOS
Налагодження монітора
Основні шинні інтерфейси ПК та їх характеристики
Тестовий контроль обчислювальних пристроїв

РЕФЕРАТИ З ДІЛОВОДСТВА

Автоматизація документообігу
Документування управлінської діяльності в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади
Доповідь
Загальна характеристика основних видів інформаційних документів
Книга, складова управлінської структури
Організаційно-розпорядчі документи
Основні етапи проходження вхідних та вихідних документів
Порядок оброблення та надсилання вихідних документів
Порядок передачі справ в архівне зберігання господарського суду
Порядок реєстрації справ та матеріалів у судах
Правила оформлення службового листа
Складання номенклатур і формування справ
Створення текстових документів у текстовому редакторі Microsoft Word

РЕФЕРАТИ З ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

Засоби мультимедіа в різновидах ОС Windows
Основні типи мультимедійної інформації та її особливості
Сучасні джерела відеозображення та їх особливості
Сучасні засоби мультимедіа та особливості їх використання
Сучасні програми для роботи з відео
Сучасні технології обробки звуку
Технології обробки звуку
Технологія вводу відеозображення в комп'ютер та його особливості

РЕФЕРАТИ З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Безпека даних у Windows ХР
Захист даних на гнучких магнітних дисках
Заходи щодо забезпечення безпеки даних при роботі в мережі Іnternet
Інформаційна безпека як об'єкт інформаційного права
Криптографічний метод захисту інформації: технологія, особливості застосування
Методи відновлення даних
Основні програмно-технічні заходи забезпечення безпеки даних
Основні стандарти із захисту даних в Україні
Основні терміни та поняття криптографічного аналізу
Сучасні охоронні системи
Сучасні системи кодування та стиску інформації

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАТИКИ

AWK - Мова сканування і обробки текстів ОС Unix: дії, шаблони, функції, коментарі, приклади використання
Gopher
Антивірусні програми
Ділова та ілюстративна графіка у Word
Електронна пошта (e-mail)
Елементи робочого стола Windows. ярлики та робота з об'єктами
Інтерфейс програми Microsoft Word
Історія розвитку засобів обчислювальної техніки
Класифікація комп'ютерних вірусів
Комп'ютерна графіка
Макроси в OpenOffice.org. Налаштування меню
Методи розподілу пам'яті з використанням дискового простору
Операційна оболонка Norton Commander
Операційна система Linux
Операційна система MS DOS. Основні об'єкти та прийоми керування MS DOS
Операційна система. Поняття віртуальної пам'яті
Операційні системи сучасних комп'ютерів, інтерфейс користувача в операційній системі
Основні поняття Internet
Основні характеристики Microsoft Word
Особливості Windows 2003 Server
Особливості Windows 95
Особливості графічного інтерфейсу в різних ОС
Особливості роботи з текстом в різних видах тексту і інформація користувача
Панелі управління Windows. Конфігурація системи
Перевірка орфографічних та граматичних помилок в документах Word
Побудова графічного інтерфейсу користувача в операційній системі IRIX
Побудова діаграм в OpenOffice.org Calc
Попередній перегляд та друк документа
Програма Norton Antivirus
Проекти Berkeley Now і Condor
Редактор формул Microsoft Excel
Робота з даними в табличному процесорі Еxcel
Робота з таблицями у Word
Сервісне програмне забезпечення. Інтерфейс користувача
Системи автоматичного перекладу та перевірки правопису
Стандарти в області оцінки продуктивності. FLOPS, MIPS. Синтетичні тести
Створення нового проекту в MS Project 2002
Створення та використання автотексту. Пошук та заміна тексту Word
Створення та редагування математичних формул у Word
Табличний процесор Microsoft Excel 2000. Внесення формул і функцій у комірки
Форматування всього документу у Word. Колонтитули, нумерація сторінок та виноски

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автоматизована навчальна система
Автоматизовані навчальні системи
Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем
Експертні системи - відмінність вихідних програмних продуктів
Елементи електронної грошової системи. Система "безготівкових" розрахунків на основі смарт-карток
Етапи розвитку інформаційних систем
Загальна структура інформаційних технологій
Інформаційні системи у маркетингу
Концептуальна схема розподіленої автоматизованої навчальної системи
Організація обліку, контролю й аудиту зі страхування як інформаційна система
Підтримка безпеки даних у системі електронних грошей
Роль і значення інформації в управлінні підприємством
Світовий ринок інформаційної індустрії
Світовий ринок телекомунікацій
Система міжбанківських електронних платежів України
Характеристика та форми відображення інформації

РЕФЕРАТИ З КІБЕРНЕТИКИ

Абстрактна теорія автоматів
Алгоритми пошуку максимальних незалежних множин вершин графа
Імовірність та інформація
Комп'ютерні системи штучного інтелекту
Логічні формальні теорії
Парадокси теорії множин
Теорія алгоритмів мови та граматики
Теорія розпізнавання образів
Узагальнене визначення математики. співвідношення формального та змістовного підходів до опису оточуючого світу

РЕФЕРАТИ З КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

IP-маршрутизація і протоколи RIP і OSPF
Архітектура мережі ЕОМ
Канали зв'язку
Класифікація алгоритмів передачі
Класифікація мережі ЕОМ
Комп'ютерні мережі
Мережева операційна система. Особливості апаратних платформ
Мережева операційна система. Особливості апаратних платформ
Мережева операційна система. Особливості методів побудови
Мережева операційна система. Особливості областей використання
Операційна система OS/2
Операційні системи для розподілених систем
Операційні системи розподілених систем
Порівняльний аналіз ефективності методів передачі даних у мережах
Проблеми взаємодії операційних систем в гетерогенних мережах
Протокол DHCP
Протокол транспортних ТСР: формат пакету і послуги, що надаються
Розподілена служба часу
Синхронізація в розподілених системах
Служби іменування ресурсів і проблеми прозорості доступу
Створення під'єднання віддаленого доступу, його настройка та встановлення зв'язку з сервером постачальника послуг
Структура кадру. Формати кадрів
Сучасні технології монтажу
Тенденції в структурній побудові ОС
Типи шлюзів

РЕФЕРАТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Державний нагляд за охороною праці
Дослідження шляхів поліпшення організації робочих місць
Електробезпека
Загальні відомості про горіння. пожежо-вибухо-небезпечні речовини та матеріали
Законодавча та нормативна база України про охорону праці
Інструктажі з охорони праці
Існуючі методи аналізу та звітність про виробничий травматизм та професійні захворювання
Методи пропаганди охорони праці на виробництві
Механічний шум: механізм прояву, нормування і методи захисту
Мікроклімат виробничих приміщень
Надання першої долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом і при пожежі
Обов'язки громадян на охорону праці
Описати апаратурно-технологічну схему виробництва вареної ковбаси. Визначити небезпечні і шкідливі чинники. Обґрунтувати причини виникнення і засоби знешкодження
Основи охорони праці
Основи санітарної підготовки і організації виробничої гігієни на підприємствах кольорової металургії
Основні завдання і функції роботодавця по забезпеченню охорони праці на підприємстві малого бізнесу
Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його територій
Особливості виробничої санітарії на харчовому виробництві
Особливості особистої гігієни та охорони праці
Охорона праці в будівництві
Охорона праці в селі
Охорона праці в школі
Охорона праці жінок, молоді та інвалідів
Охорона праці на виробництві
Охорона праці на ЗАТ "Соціальна сфера"
Охорона праці на ЗАТ "Соціальна сфера"
Охорона праці
Права громадян на охорону праці та їх обов'язки
Права неповнолітніх на виробництві та основи охорони їх праці
Права постраждалих внаслідок нещасного випадку
Права потерпілих внаслідок нещасного випадку
Правова класифікація нещасних випадків
Причини виникнення пожеж, їх статистика в Україні
Профілактика охорони праці на будівництві
Стан охорони праці на ВАТ "ЛУАЗ"
Стан охорони праці на ВАТ "Спектр"
Фактори, що призводять до втрати здоров'я
Фізичні чинники забруднення
Хімічні чинники забруднення
Шум та вібрація як фактори професійних захворювань

РЕФЕРАТИ З ПРОГРАМУВАННЯ

Візуалізація даних у програмах
Дискретні лінійні системи
Документація та програмний продукт
Застосування Асемблера в Делфі на апаратному рівні
Компілятор у програмуванні
Масиви
Мови логічного програмування
Модульне програмування
Послідовна і паралельна моделі програмування. Дві парадигми паралельного програмування. Паралелізм даних. Паралелізм завдань
Програми розгалуження у мові програмування Turbo Pascal
Програмування під Windows
Процедури і функції (turbo-pascal 7.0)
Серверна частина програми
Синтаксис Асемблера
Система класифікаційних ознак обчислювальних систем. Класична систематика Флінна
Теорія абстрактних об'єктів
Типи даних у Turbo Pascal

РЕФЕРАТИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

Леонардо да Вінчі - конструктор нової техніки
Визначні китайські винаходи
Гірнича справа
Двигуни внутрішнього згорання
Історія створення радіотехнічних приладів
Ковальська справа
Ливарна справа
Ливарні сплави та їх властивості
Матеріальне виробництво, управління та інші фактори, що впливають на функціональну структуру міста
Напрямки розвитку технологій машинобудування
Прогресивні методи оброблення металів
Розвиток ткацької промисловості. створення ткацьких верстатів
Технологія виробництва цукру
Характеристика фундаментів для будівель із великогабаритних блоків

РЕФЕРАТИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Гуртки якості на японських підприємствах
Значення штрихового кодування товарів
Маркетингова товарна політика та якість товарів і послуг
Метрологічна атестація і перевірка засобів вимірювальної техніки
Організація діяльності органів з сертифікації та випробувальних лабораторій у системі Укрсепро
Розробка керівництва якістю ІСО 10013-95
Сертифікація продукції
Сім японських інструментів якості
Стандартизація і реклама товару
Управління проектами (ISO 10006)
Управління якістю на ват "Луцькпластмас"

РЕФЕРАТИ З ТОВАРОЗНАВСТВА

Механічні властивості товарів
Основна товарна інформація. Види і форми товарної інформації
Товарознавча характеристика сичугових сирів
Управління системою якості товарів. Нормативне забезпечення систем якості
Фізичні властивості товарів
Характеристика заготівлі плодів і ягід

РЕФЕРАТИ З ТОРГОВОЇ СПРАВИ

Аптечна технологія виготовлення лікарських препаратів
Мерчандайзинг одягу
Організаційні форми виробництва продукції громадського харчування
Продаж продовольчих товарів

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

З'єднання споживачів сигналів напруги та струму
Зміст технічного та робочого проекту стадій створення АСУ ТП
Інформаційні функції АСУ ТП
Керівні та допоміжні функції АСУ ТП. Масштабування і фільтрація технологічної інформації
Керівні та допоміжні функції АСУ ТП
Передпроектні дослідження, науково-дослідні роботи АСУ ТП
Перетворювачі сигналів датчиків в АСУ ТП
Склад АСУ ТП
Типи структур АСУ ТП
Централізовані системи контролю, регулювання і управління
Цифрові і аналогово-цифрові перетворювачі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ЕОМ

Direct 3D
Будова магнітно-оптичних носіїв та технологія запису на них
Принтер. Сканер. Ксерокс
Принцип роботи DDR
Принципи MMX-технологій
Пристрої магнітного зберігання даних
Програми відкриття файлу з виведенням на екран тексту
Системи мобільного зв'язку

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БАЗ ДАНИХ

Microsoft Access. Вікно програми. Вікно бази даних
Mikrosoft Acces: створення та друкування звіту
В яких режимах можна створити структуру таблиці в Access97
Вибір моделей даних. Основні етапи проектування баз даних
Комп'ютерно-інтегровані виробництва
Організація файлових структур у базах даних
Основні етапи проектування баз даних
Створення таблиць за допомогою Конструктора таблиць. Визначення полів
Технологія програмування баз даних
Як добавити видалити поля в структурі таблиці

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Аварія на Чорнобильській АС та її наслідки
Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій
Безпека життєдіяльності під час зварювальних робіт
Біологічне забруднення навколишнього середовища
Взаємодія людини з середовищем проживання й аксіома про потенційну небезпеку процесу взаємодії
Визначте класифікацію небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів
Дезактивація, дегазація, дезінфекція і санітарна обробка людей
Дії населення за сигналами оповіщення
Дії населення при аваріях на радіаційних об'єктах
Екологічний стан довкілля в Україні
Закон і положення про цивільну оборону України
Застосування засобів індивідуального захисту
Здійснення загального керівництва цивільною обороною в Україні
Зоровий аналізатор, освітлення та колір
Історія традиції і призначення підрозділів державної пожежної охорони та військ цивільної оборони України
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів
Методика оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних підприємствах
Методика оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї
Надзвичайні ситуації на хімічно-небезпечних об'єктах
Нервова система та її значення в життєдіяльності людини
Оздоровча фізична культура
Орієнтування на місцевості
Особливості харчування населення на місцевості з підвищеним радіаційним фоном
Питання безпеки життєдіяльності в законах і підзаконних актах
Повені, зсуви, снігові лавини
Праця та форми діяльності
Причини стресового стану
Проведення контролю опромінення
Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні
Фактори природного середовища, що мають вплив на стан людини
Характеристика засобів захисту органів дихання
Характеристика осередків хімічної поразки і зон зараження радіоактивними речовинами
Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Глобалізація інформаційного простору та інформаційно-аналітична діяльність
Джерельна база архівознавства
Поняття, види архівного описування
Проблеми опрацювання і передачі в Україну архівної україністики
Склад і властивості інформаційних ресурсів
Становлення та розвиток архівної справи після 1917 року

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ

Виділіть спільні і відмінні риси природо-ресурсних і демографічних чинників розвитку економіки східнослов'янських країн
Динаміка океанічних вод. Хвилі і течії та їх характеристика
Країнознавча характеристика Греції
Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі
Масштаби топографічної карти. Види масштабів
Основні особливості сучасного геополітичного положення слов'янських країн
Політична карта світу та її базові компоненти
Польща
Роль і місце картографії і топографії в сучасній екології
Способи картограми, картодіаграми та локалізованої діаграми та їх використання в картографічних творах
Структурні елементи океанічного ложа
Сутність та способи орієнтування на місцевості
Хорватія

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДИЗАЙНУ

Білий простір у презентації інформації
Визначення інформаційного дизайну
Використання простору. Негативний і позитивний простір
Візуальна метафора
Вплив кольору на людину. Дизайн візиток
Вплив кольору на людину
Дизайн оформлення виставок, ярмарок у фірмовому стилі
Закон мінімального зусилля у сприйнятті інформації
Класифікація шрифтів
Колір і світло у створенні дизайнерського продукту
Контраст
Концепція створення товарного знака
Коротка історія виникнення дизайну
Основи комерційного дизайну
Рівні читабельності в інформаційному дизайні
Розмір у інформаційному дизайні
Складання фотокомпозицій. Способи ілюзорного відтворення фактури матеріалів
Складання фотокомпозицій

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДІЛОВОДСТВА

Актове справочинство
Види договорів
Види нормативно-правових актів. Договір купівлі-продажу
Види нормативно-правових актів
Визначте місце документування в кадровій діяльності
Виконавче діловодство. Документування господарсько-претензійної діяльності
Виконавче діловодство
Виконавче справочинство
Вимоги до оформлення реквізитів документа
Виникнення справочинства
Відкриття рахунків у банку
Господарські документи
Діловий одяг жінки
Ділові зустрічі
Ділові переговори
Діловодство в Україні
Договір купівлі-продажу
Документаційне оформлення участі в конкурсі державних службовців
Документи у страховій діяльності
Документи у судовій практиці
Документне забезпечення управління
Документування судової діяльності
Документування та документне забезпечення управлінської діяльності
Документування шлюбно-сімейних стосунків
Доручення як різновид обліково-фінансової документації. Його реквізити та цільове призначення
Загальна характеристика номенклатури справ
Загальна характеристика організаційно-правових документів
Загальна характеристика розпорядчих документів. Інформаційні потоки в межах організації
Загальна характеристика розпорядчих документів
Загальні вимоги до оформлення тексту документів
Зазначте основні вимоги до кадрових документів відповідно до державних стандартів України
Зазначте реквізити формуляра наказу з питань основної діяльності та відмінності у структурі тексту наказів
Зазначте реквізити формуляра службового листа. Розкрийте особливості структури текстів листів
Запишіть зовнішнє погодження документів
Запишіть усі можливі особи затвердження документів
Заява про зміну прізвища
Інформаційно-довідкові документи
Класифікація організаційно-розпорядчої документації
Колегіальне діловодство
Колезьке діловодство
Мовна норма, її суспільне значення, види мовних норм
Назвати розпізнавальні ознаки документа
Назвіть етапи раціоналізації діловодних процесів
Накази з особового складу
Норми затрат праці. Методи встановлення норм праці документознавців
Обов'язки референта
Обробка вихідної документації
Ознаки синтаксису ділової документації. Прості та складні синтаксичні конструкції у документах
Організаційна побудова служби документознавців
Організація документообігу
Організація референтом нарад, презентацій і прийомів
Організація робочих місць документознавців
Організація робочого місця документознавців
Організація та проведення прийомів з розміщенням
Основна організаційна документація кадрової служби
Основні методики редагування тексту
Основні положення організації праці документознавчого персоналу
Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання
Особливості документального оформлення туристичної діяльності
Особливості організації служби документного забезпечення управління в органах державної влади
Особливості публічного виступу
Офіційне листування
Оформлення особового листка обліку кадрів
Передача документів у архіви
Перерахувати розпізнавальні ознаки тривалого збірника
Перерахувати функції документа
Підготовка і проведення референтом представницьких заходів
Підготовка референта до написання виступу для керівника
Підготовка референтом промови для керівника
Підготовка розпорядчих та організаційних документів
Позовна заява
Поняття про страхову діяльність
Порядок індексації документів
Порядок підготовки, проведення, та документне оформлення апаратних нарад, засідань, зборів
Порядок підготовки, проведення, та документне оформлення апаратних нарад
Порядок проходження та виконання вихідних документів
Постанова як різновид розпорядчого документа, її зміст та реквізити
Призначення документів з кадрів
Призначення положень і вимоги до їх розробки і структури
Призначення, склад, правила ведення і зберігання особових справ
Приказне діловодство. Оформити документи
Приказне діловодство. Розпорядчі документи, особливості складання та оформлення
Приказне діловодство
Принципи та процедури проведення оцінки персоналу
Проаналізуйте особливості внутрішнього погодження документів
Редагування ділових паперів. Знаки редакторських правок
Реєстрація та контроль за виконанням документів
Референт - діловий партнер керівника
Робоче місце референта
Робочий час. Режим праці та відпочинку документознавців
Складання авансових звітів та актів
Складання позовної заяви. Заява про усиновлення
Складання позовної заяви
Скласти характеристику на свого однокурсника чи колегу по роботі
Специфіка інформації, що міститься в документах
Становлення літературного редагування як професійної діяльності в Україні
Стилі української літературної мови. Специфіка офіційно-ділового стилю
Сувеніри і пам'ятні подарунки
Суть референтської діяльності
Технічні засоби відображення даних
Технічні засоби на службі референта
Типові положення про канцелярію
Укладання трудового договору
Управлінський документ у сучасному менеджменті
Форми організації служби документознавців
Формування й оформлення справ
Формуляр документа
Шлюбний договір
Що таке опис справи, його призначення та прийоми складання?
Яких правил слід дотримуватись при складанні тексту документів?
Які характерні риси розвитку приказного діловодства
Якості документа

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

Вклад вітчизняних вчених у становлення екологічної науки
Ґрунти, їх значення і класифікація
Екологічний паспорт підприємства
Екологічний паспорт промислового підприємства
Екологічні катастрофи
Екологічні проблеми Дніпра
Екологія, її предмет, об'єкт і завдання
Загальна характеристика і географічне положення Волинської області
Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери
Механічні методи очистки стічних вод
Мінеральні ресурси та їх використання
Найважливіші вимоги до сучасного природокористування
Основні поняття радіоекології
Природа. Складові природи та їх характеристика
Прогнозне визначення величини втрат ґрунту при водній ерозії
Радіоактивне забруднення атмосфери та його вплив на організм людини
Радіоактивне забруднення. Натуральний фон. Небезпечність малих доз опромінення
Рекреаційні питання Локачинського району
Різні типи життєвих циклів плоских червів
Сучасні погляди щодо виникнення життя на Землі
Трофічні ланцюги та трофічні піраміди. Концентрація речовин у трофічних ланцюгах
Характеристика міської флори і фауни
Характеристика різних типів лісів Волинської області
Щорічний огляд, оцінка розвитку за поточний рік

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКСПЕРТИЗИ

Етапи проведення експертизи
Організація і техніка проведення експертизи
Особливості підготовки спеціаліста-експерта
Особливості підготовки спеціалістів-експертів достовірності інформації
Поняття експертизи, її предмет

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕТИКИ

Види прийомів
Ділова розмова по телефону
Ділова розмова
Ділові комунікації та їх етикетний аспект
Естетика ХХ ст. Абстракціонізм (загальна характеристика)
Естетика ХХ ст. Кубофутуризм
Естетика ХХ ст.: кубізм (загальна характеристика)
Естетика ХХ ст.: фовізм
Естетика як метатеорія мистецтва. Методологічні основи аналізу мистецтва
Етапи формування медичної етики
Етика і етикет ділових стосунків
Етикет ділової зустрічі
Етичні форми в основних видах ділових листі
Етичні форми в основних видах ділових листів. Написати 1 листа з використанням етичних фраз
Значення "емпатії" і "атракції" для ефективного спілкування
Колективне обговорення ділових проблем
Культура спілкування і етикет
Манери спілкування
Марксизм і марксистсько-ленінська естетика
Мораль і право
Моральний вимір суспільства як проблема етики
Науково-технічний прогрес і мистецтво
Невербальне спілкування в суперечці
Організаційна робота референта з пресою
Організація ділових прийомів
Організація комунікативного процесу
Офіційне привітання і прощання
Позитивізм і естетика позитивізму
Предмет і естетичне перетворення в мистецтві. Художність як естетична категорія
Психоаналіз та психоаналітична естетика
Своєрідність моральних стосунків
Сервірування для офіційного прийому
Спілкування з іноземцями
Структура естетичної свідомості. Естетичний смак
Структура етики як науки
Структура моральної свідомості. Моральні норми й принципи
Сутність конфліктів і їх типи
Теоретико-методологічне обґрунтування екзистенціалістської естетики як естетичної концепції ХХ ст
Теоретико-методологічне обґрунтування неотомістської естетики естетичної концепції ХХ ст.
Традиції естетичного виховання в Україні
Художня творчість як об'єкт естетичного аналізу. Природа художнього таланту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕТНОГРАФІЇ

Астрономічні знання та народний календар українців
Громадські звичаї, норми поведінки та моралі в Україні
Основні джерела українознавства
Природно-географічне становище Українського етносу
Формування української етнічної території
Художні ремесла в Україні

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА

Презентаційне обладнання

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ

MS DOS. Команди роботи з директоріями
База реєстрів ОС Windows
Будова ПК. Системний блок
Виділення і перетворення фрагментів зображення
Вставка файлу у повідомлення електронної пошти
Глобальна мережа Інтернет. Загальні відомості
Графічний редактор CorelDraw: друкування документа, робота з об'єктами
Загальна характеристика презентацій як форми представлення інформації у науково-технічній сфері
Загальні відомості про мультимедійну технологію
Запуск програми Microsoft Word
Засоби для роботи з векторною графікою
Застосування і зображення курсору
Зміна базового календаря та його підключення в Microsoft Project 2000
Історія Інтернет
клавіатура. Робочий стіл Windоws
Методи класифікації комп'ютерів
Назвіть складові частини персонального комп'ютера
Настройка діаграм для друку
Область застосування Word та додаткові функції, які він виконує
Опишіть можливості автофільтру та розширеного фільтру в Excel
Опишіть можливості роботи зі сторінками доступу в Access
Організація інформаційного процесу управління на основі нових інформаційних технологій
ОС Windows. Стандартні додатки. Мій комп'ютер
Основні вимоги до сучасних обчислювальних систем
Основні команди UNIX
Отримання і перегляд пошти. Відповідь на повідомлення електронної пошти
Побудова графіків
Поняття інформатики. Історія розвитку комп'ютерної техніки
Принцип взаємодії користувачів Інтернету. Основні служби Інтернету
Пристрої введення-виведення інформації
Програма PowerPoint
Робота з посиланнями в Internet Explorer
Робота зі слайдами
Сайти та їх адреси. Гіперпосилання
Сервер WWW. Web-сторінки
Системи числення (двійкова, 8-, 16-розрядна), дії над ними
Складання фотокомпозицій. Скласти візитку з логотипом кафедри фінансів
Способи запуску Access
створення Web-сторінки за допомогою програми Microsoft Frontpage
Створення архівів у Norton Commander
Створення візуального інтерфейсу
Створення графіка робіт у Microsoft Project
Створення логотипу
Табличний процесор Excel 2000. Створення зведених таблиць
творення, копіювання, переміщення та перейменування об'єктів Windows-98
Що таке параметри субконто? Як вони визначаються та використовуються в "1C: Бухгалтерії"?
Як скористатися існуючим "документом і розрахунком" для введення проводок у середовищі " 1 С бухгалтерії"
Які можливості надає користувачеві табло в "1С:Бухгалтерії"
Яку роль відіграють звіти в середовищі АРМ бухгалтера і що вони означають

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автоматизація управління проектами на підприємстві
Аналогове моделювання
Архітектура баз даних
Дворівнева архітектура клієнт-сервер, її характеристики
Етапи технології комплексної автоматизації підприємства
Інтелектуальна інтегрована система підприємства
Інтелектуальна система автоматизації діяльності підприємства
Каскадна схема розробки ПЗ
Класифікація складних систем
Мережеві бази даних і СУБД колективного доступу
Опишіть системи підтримки прийняття управлінських рішень
Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: зведений облік і звітність
Основні підходи до створення і впровадження комп'ютеризованих систем в бухгалтерському обліку
Передумови виникнення системи підтримки прийняття управлінських рішень
Поняття інформаційних технологій
Призначення експертних систем і функції, виконувані в них когнітологами
Проблеми запровадження інформаційних систем та шляхи їх вирішення
Проблеми захисту інформації в Інтернеті
Програмне забезпечення - загальна класифікація та принципи побудови
Робота з Internet Explorer в автономному режимі
Розробка стратегії впровадження CASE-засобів
Системи обробки даних першого покоління
Створення поштового повідомлення
Структура, форми подання та відображення економічної інформації
Сутність інвестиційних проектів
Технологічне забезпечення автоматизованих інформаційних технологій
Управлінські інформаційні системи. Етапи розвитку інформаційних систем
Форми сучасних підприємств
Що таке параметри субконто? Як вони визначаються та використовуються в "1C: Бухгалтерії"

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотування документів
Видання для дозвілля
Громадська думка, її формування за допомогою ЗМІ
Джерела інформації та інформаційні посередники
Забезпечення та структура служби документаційного забезпечення
Зазначити переваги і недоліки документної комунікації
Засоби масової інформації Волині та їх характеристика
Знаковий метод фіксації інформації
Інформаційне суспільство та його ознаки
Інформаційно-бібліографічні ресурси (інформаційні ресурси) бібліотечно-бібліографічна інформаційна продукція
Класифікація джерел інформації
Комунікативістика
Комунікативні невдачі
Комунікація як фактор суспільства
Мікрографічні документи
Місце журналу в класифікації періодичних видань
Моніторинг як комплекс дослідження і контролю за станом і процесами середовища
Норми професійної етики журналіста
Основні закони спілкування
Основні ознаки людської мови
Охарактеризувати газету як джерело оперативної інформації
Охарактеризувати моделі комунікації
Охарактеризувати спеціальні інститути документних комунікацій (музей)
Охарактеризувати спеціальні інститути документних комунікацій
Охарактеризувати структуру документа (доручення)
Охарактеризувати структуру документа
Питання теорії комунікації
Посадовий склад і обов'язки документознавців
Провідні ознаки української публіцистики
Розкрити суть поняття "цензура як бар'єр документної комунікації"
Розкрити функції документної комунікації
Специфіка функцій комунікаційного менеджменту
Стилі української мови. Характеристика офіційно-ділового стилю
Текст як результат і одиниця комунікації
Тенденції розвитку сучасного спілкування
Тенденції розвитку української журналістики в незалежній Україні. Становлення нових соціальних і професійних орієнтирів журналістів
Типові особливості художньо-публіцистичних жанрів
Функції комунікативістики
Цензура як бар'єр документних комунікацій
Чому календарі одночасно належать до періодичних та ізовидань

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ

Англія до середини хіі століття
Антиколоніальний рух в Алжирі в 30-х роках ХХ ст.
Берестейська церковна унія та її наслідки для українського народу
Великі реформи 60-70-х років ХІХ ст. в Росії
Галицькі і Волинські землі в ХІ-ХІІ ст
Гетьманська держава П. Скоропадського
Економічний розвиток України перед Хмельниччиною
Завдання 1-4
Значення Московської угоди 1665 року
Зовнішня політика ЧСР. Мюнхенська угода 1938 року та її наслідки
Іспанія в VIII - середині XI ст.
Історичний портрет П. Сагайдачного
Історичні жанри мистецтва. (Довбуш у народних піснях)
Наслідки завойовницьких походів монголо-татар для слов'янських земель
Національне відродження на Західноукраїнських землях у ХІХ ст.
Національно-державне відродження українського народу наприкінці 80-х на початку 90-х років
П. Дорошенко в боротьбі за незалежність українських земель
Період децентралізації Київської Русі. Причини політичної роздробленості Київської Русі
Період економічного та культурного розквіту і політичної могутності Київської Русі (князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого)
Перші державні формування на території України
Популістські режими в Аргентині і Бразилії у середині 50-х років ХХ ст.
Проблема кордонів і формування державного ладу в Угорщині після першої світової війни
Рух племен через територію України
Становлення Чехословацької держави, її політична система та суспільство у роки між двома світовими війнами
Україна за гетьманування І. Мазепи та І. Скоропадського
Українська держава часів гетьманщини Скоропадського, її суть і уроки
Українські землі у складі імперій Романових і Габсбургів (кін. 18 - поч. 20 ст.)
Утворення незалежної карпатської України
Утворення та діяльність Української Центральної Ради
Християнізація германських і кельтських племен в ІV-ІХ ст

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КІБЕРНЕТИКИ

Поняття алгоритму та алгоритмічної системи

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

HIPPI - Високошвидкісний паралельний інтерфейс
Intranet. Шлюз. Proxy-server
Аналіз причин впровадження мережевої технології
Домашні мережі та технологія "останньої милі"
Одержання списків конфігурації обладнання та програмного забезпечення
Протокол CDMA
Супутникова система зв'язку Iridium
Технологія 10 Gigabit Ethernet
Технологія синхронної ієрархії SONET-SDH
Фізичні середовища передачі даних
Цифровий стільниковий зв'язок GSM
Цифровий стільниковий зв'язок. Служба CDPD
Цифровий стільниковий зв'язок. Служба GPRS

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Генезис і психологічні наслідки внутрішніх конфліктів
Особливості міжособистісних конфліктів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КУЛЬТУРИ

Альбрехт Дюрер
Антоніо Гауді
Архітектура рокко у Франції
Бароко як світогляд і як художній стиль
Взаємодія культур, її вплив на культурологічний розвиток
Готика в українській культурі
Духовна і матеріальна культура
Еволюціоністські концепції розвитку культури у книзі Олександра Мостяєва "Світ як затриманий розпад"
Естетика постмодернізму у статті Н. Семененко "Українська музика в постмодерністському просторі"
Загальна мовна ситуація в світі
Загальна характеристика розвитку європейської культури XIX ст.
Загальна характеристика розвитку європейської культури
Законодавство України про музеї та музейну справу
Історія мистецтва України
Історія мовної конкуренції
Культура первісного суспільства. Неолітична революція
Культура Просвітництва
Культура стародавнього Сходу
Культура цивілізації Месопотамії
Леонардо да Вінчі
Масова культура
Назвіть основні ознаки етноантропології та предмет її дослідження
Образотворче мистецтво і архітектура Стародавнього Риму
Особливості архітектурного Ренесансу
Рафаель, Андреа Палладіо, Лоренцо Гіберті
Романтизм у музиці українських композиторів ХІХ ст
Сутність культури
Сучасний український живопис
Український живопис і скульптура початку ХХ ст
Філософські концепції культури

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРИ

Воєнна тематика у творчості Ремарка, романи "На західному фронті без змін", "Три товариші"
Вплив давньогрецького театру на розвиток світової культури
Драматична поема Лесі України "Осіння казка"
Драматургія Лесі Українки - нове явище в українській літературі. Лірико-драматичні поеми "Одержима", "На руїнах"
Еволюція ліричного героя В. Слапчука
Жанри середньовічної драми
Історична поезія Т.Г. Шевченка раннього періоду. Героїко-історична епопея "Гайдамаки"
Історична проза Володимира Малика
Історія у художньому осмисленні Павла Загребельного
Майстер античної епіграми Марк Валерій Марціал
Морально-етична проблематика комедій Теренція
Музика і живопис у творчості П. Тичини
Німецький героїчний епос "Пісня про Нібелунгів"
О.Кобилянська - музикантка в прозі
Особливості розвитку романтизму в Німеччині
Особливості розвитку романтизму в США
Поеми Лесі Українки "Давня казка", "Віла-посестра", "Одно слово"
Російська література початку ХХ ст. Д. Мережковський
Середньовічна література південних і західних слов'ян. Чеська і словацька література
Творчість Артура Хейлі
Тематика і жанрова своєрідність лірики Квінта Горація Флакка
Усна народна творчість та її значення для розвитку середньовічної культури
Характеристика твору Ф.М. Достоєвського "Ідіот"
Шевченкознавчі дослідження в журналі "Слово і час"

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЛОГІКИ

Види індуктивних умовиводів: повна і неповну індукція, популярна і наукова індукція
Види понять
Види простих суджень
Діалектична і формальна логіка
Істинні та хибні судження
Категоричні силогізми із виділяючими засновками побудовані із суджень можливості з імовірними засновками
Поняття гіпотези. Види гіпотез
Поняття форми мислення
Предмет і значення логіки
Розподільно-категоричний силогізм
Роль умовних умовиводів в аналізі й оцінці судових доказів
Скорочені, складні та складноскорочені силогізми (обернення та протиставлення суджень)
Судження як форма мислення
Сучасна логіка
Умовне судження

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕДИЦИНИ

Велоергометрична проба
Використовування психічної дії з лікувальними цілями
Принципи організації хірургічної допомоги в Україні

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики
Генеза і розвиток міжнародних відносин
Закономірності міжнародних відносин
Кодифікація міжнародних відносин
Особливості й основні напрями системного підходу до аналізу міжнародних відносин
Особливості сили як засобу міжнародних суб'єктів
Поняття і критерії міжнародних відносин
Реальність у міжнародних відносинах
Світова політика

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МОВИ

Антоніми, синоніми, омоніми, пароніми
Вплив іншомовних слів в діловій українській мові (наведіть приклади), особливості їх правопису
За допомогою словника проставте наголос у словах
Історія української літературної мови
Користуючись словником, поставте наголос у наведених словах
Користуючись словником, проставте наголос у наведених словах
Напишіть усі відомі вам визначення документа. Обґрунтуйте доцільність кожного з них
Основні етапи становлення сучасної української літературної мови. Сутність поняття "мовна норма"
Охарактеризуйте найуживаніші типи українських словників та поясніть їх значення
Перевірте за словником і поставте у словах потрібну літеру г або ґ
Підібрати якомога більше синонімів до слів
Поділ вигуків за значенням
Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення
Синоніміка прийменників, сполучників, часток. Особливості вживання вигуків
Словосполучення: ознаки, структура, види
Стилістичне використання займенників
Стилістичне розшарування лексики
Терміни та їх роль у діловому мовленні
Усномовленєва комунікація та її види (говоріння і слухання)

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З НАУКОЗНАВСТВА

Банківські установи в інфраструктурі фінансового ринку
Види і оформлення додатків до наукового дослідження студента
Визначення мети і завдання наукового дослідження
Визначення та завдання наукового дослідження
Виконання місцевих бюджетів
Висвітлення результатів дослідження в емпіричному розділі наукової роботи
Висвітлення результатів дослідження в емпіричному розділі. Складання картотеки конспектів
Висвітлення результатів дослідження в теоретичному розділі наукової роботи
Відмінності реферату від реферативного наукового дослідження та науково-дослідницької роботи
Відмінності реферату від реферативного наукового дослідження
Державне регулювання іноземного інвестування
Другий етап проведення емпіричного дослідження. Вибір студентом методів та методик дослідження, адекватних меті та завданню. Розробка плану дослідження
Значення вступу до наукового студентського дослідження
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві
Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи
Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. Оформлення зведених таблиць
Критерії оцінювання наукового дослідження
Критерій Пірсона. Здійснення кореляційного аналізу
Ліквідація підприємств як наслідок фінансової неплатоспроможності
Метод аналогій, основа моделювання
Методологія теоретичних досліджень
Місцеві бюджети України: Еволюція і соціально-економічне призначення
Наукова робота як форма навчально-дослідницької діяльності студентів вузів
Непараметричні та параметричні методи математики
Непряме цитування в теоретичному розділі наукової роботи
Новизна, теоретичне та практичне значення наукового дослідження
Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул. Структура наукової роботи
Нумерація ілюстрацій, таблиць, формул
Нумерація сторінок
Ознаки і принципи визначення системи у науковому пізнанні
Ознаки та принципи визначення системи у науковому пізнанні
Особисті інтерпретації даних статистичного аналізу
Особливості викладу результатів дослідження у висновках
Особливості друку дослідження
Особливості захисту та шкала оцінювання дослідження
Пенсійне забезпечення в Україні
Пенсійний фонд України як фінансовий інститут
Планування і фінансування видатків на заробітну плату та контроль за використанням коштів на оплату праці в установах освіти
Погодження теми дослідження і консультації з керівником. Складання календарного плану роботи
Порядок висвітлення структури роботи
Порядок рецензування та допуску до захисту наукових досліджень студентів
Пристрій, спосіб, речовина - об'єкт винаходу
Рахункова палата України та її роль в забезпеченні фінансового контролю
Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця
Ревізія фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва
Розгляд проекту Закону України "Про державний бюджет України" у Верховній Раді України
Систематизація використаної літератури до досліджуваної проблеми
Складання картотеки конспектів
Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Структура доповіді на захисті наукового дослідження
Технічне забезпечення експериментальних досліджень
Узагальнюючі (типові) характеристики явищ
Управління фінансовими ризиками комерційного банку
Фінанси державних закладів освіти
Фінанси закладів культури
Фінансова санація підприємства: форми, методи та джерела проведення
Фінансовий менеджмент банківських операцій: теорія і практика
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: соціальні, фінансові та управлінські аспекти
Формування дохідної частини місцевих бюджетів України у умовах дефіциту фінансових ресурсів
Формування доходів бюджету, пенсійного фонду
Формування та регулювання ресурсного потенціалу банків України

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Атестація робочих місць
Вимоги до організації робочих місць
Вплив на очі та зір
Горіння і вибухи
Державне управління охороною праці
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці в галузі
Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці
Долікарські лікувальні заходи при захворюваннях, пов'язаних із зміною барометричного тиску
Екологічні проблеми України
Забруднення повітря виробничих приміщень
Завдання охорони праці у формуванні комфортного виробничого середовища
Загальні питання безпеки праці
Загальні положення економічного механізму управління охороною праці
Закон України "Про охорону праці"
Законодавство в галузі гігієни праці
Зміна концентрації іонів у повітрі робочої зони
Інструктаж і навчання з охорони праці, їх види і зміст
Методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них
Навчання працівників з питань охорони праці
Назвати загальні гарантії прав на охорону праці
Оптичне випромінювання
Охарактеризуйте поняття "професійне захворювання"
Охорона праці жінок та молоді
Положення про розслідування та облік нещасних випадків
Правила безпеки при проведенні вантажних та транспортувальних робіт
Розумова працездатність та особливості її психофізіологічного забезпечення
Система управління трудовою і технологічною дисципліною
Стан умов праці в галузі
Суть триступеневого контролю з охорони праці
У чому полягають права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору?
У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці
Ультразвук, його характеристика та шкідливість для людини, методи захисту
Фізичні чинники забруднення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ

Альтернативні технології в промисловості та енергетиці
Банківський нагляд
Видатний український педагог К.Д. Ушинський
Вища освіта Великобританії
Вікові особливості дітей підліткового віку
Грошово-кредитна політика
Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
Дидактика як галузь педагогіки
Домашня навчальна робота учнів
Естетичне виховання
Закономірності виховання. Принципи виховання
Затримка розвитку
Інструменти грошово-кредитної політики
Інформаційний план роботи викладачів
Колектив і його види
Моральне виховання
Організаційні форми виховної роботи
Педагогічна спадщина Софії Русової і Григорія Ващенка
Платіжні системи та роль центрального банку в їх організації та регулюванні
Процес виховання, його структура та рушійні сили
Розвиток і виховання особистості
Роль церкви у вихованні підростаючого покоління
Семінарські заняття і практикуми на уроці
Структура педагогічних наук
Трудове виховання. Профорієнтаційна робота в школі
Урок - основна форма організації навчання
Фізичне виховання
Форми і методи контролю знань
Центральний банк - банкір і фінансовий агент уряду

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

В. Винниченко про шляхи і методи боротьби за незалежність України
Види маркетингу та їх застосування
Виникнення та головні етапи розвитку політичної доктрини марксизму
Вчення Макіавеллі та "макіавелізм"
Демократія у політичному житті суспільства
Дж. Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму
Дослідження питань політичної модернізації і стабільності в американській політології
Еволюція поглядів М. Грушевського від національно-територіальної автономії України до її повного державного суверенітету
Етапи політичного рекламування
Засоби формування політичної культури особистості
Зміст і сутність політики
Значення політології як науки і навчальної дисципліни у політичному розвитку сучасної України
Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій
Конституція П. Орлика - визначний документ української політичної думки початку XVIII ст
Концептуальні дослідження політичного життя суспільства польськими політологами
Концепція "Суспільного договору" і природного права у творчості Т. Гоббса і Ж.Ж. Руссо
Концепція політичної легітимності М. Вебера
М. Драгоманов - основоположник політичної науки в Україні
Місце М. Драгоманова у розвитку політичних ідей
Об'єкт і предмет політології
Основний зміст античних проектів політичного влаштування суспільства
Основні концепції розвитку маркетингу. Поняття політичної діяльності
Особливості політичної реклами
Партійні системи та їх типологія
Політична ідеологія діячів Реформації М. Лютера та Ж. Кальвіна
Політична ідея княжої доби історії України
Політичні аспекти етико-гуманітарної концепції Г. Сковороди
Політичні ідеї княжої доби в історії України
Політологія в системі підготовки майбутнього спеціаліста
Правові основі формування і діяльності політичних партій
Проблема типології політичних режимів і партійних систем в працях французьких вчених
Проблеми типології політичних режимів і партійних систем у працях французьких вчених
Розвиток державотворчих концепцій в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства
Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і раціональної бюрократії
Світовий політичний процес та основні тенденції його розвитку
Соціальні спільності як суб'єкти політики
Суспільно-політичні рухи у демократичних державах

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРОГРАМУВАННЯ

Використання умовних операторів циклу в моделюванні
Середовище об'єктно-орієнтованого програмування. Загальні характеристики
Середовище об'єктно-орієнтованого програмування
Типи даних у Турбо Паскалі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ

Активність і спрямованість особистості
Активність особистості. Потреби як джерело активності
Аналіз та осмислення життєвої ситуації
Взаємозв'язок психології з майбутньою професійною діяльністю студента, залежно від спеціалізації
Види мови
Види спілкування і їх значення
Визначення психології як науки
Воля. Функції волі
Довірливе спілкування, його функції та стадії
Евристичні методи рішення творчих задач
Забування, його причини та способи боротьби з ним
Індивід. Особистість. Індивідуальність
Індивідуальні відмінності в почуттях
Інтереси, їх види та форми
Класифікація відчуттів і види відчуттів
Кризи розвитку особистості
Логічні форми мислення
Методи вивчення особистості з метою профорієнтації
Методи загальної психології та їх характеристика
Механізм взаємосприймання
Мислення як діяльність
Мозок і психіка
Моральні почуття та їх характеристика
Основні вимоги до особи, що ставляться професією типу "людина-людина"
Охарактеризуйте види тестів, застосовуваних у психодіагностиці та сферу їхнього використання
Пакет діагностичних методик по виявленню конфліктних сімей
Поняття життєвого шляху особисті
Поняття про відчуття і сприймання
Поняття про волю. Найважливіші особливості вольової діяльності людини
Поняття про суть особистості
Поняття про темперамент
Поняття спілкування в соціальній психології та його види
Предмет і завдання психології
Предмет психолого-педагогічного консультування
Принципи класифікації галузей психології. Структура сучасної психологічної науки
Проаналізуйте види валідності та порядок роботи при перевірці валідності
Радість
Рефлекторна природа психічного процесу
Розкрийте особливості застосування математично-статистичних методів в психологічних вимірюваннях
Свідомі і несвідомі мотиви
Соціально-психологічні теорії особистості
Спілкування як базова категорія психології
Структура особистості
Структура характеру
Сутність спілкування як процесу
Суть порушення опосередкованості та ієрархії мотивів особистості
Таблиця напрямів психології
Темперамент і основні властивості нервової системи людини
Теорія становлення груп
Уміння, навичка, звичка
Управління конфліктами. Поведінкові сторони перерахованих міжособистісних ролей
Фази ділового спілкування
Фактори стабільних емоційних відносин
Фізіогноміка як область дослідження
Форми спілкування
Характеристика методів дослідження групової диференціації
Шляхи, прийоми і засоби вдосконалення уваги людини

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ СПОРТУ

Вплив спортивної діяльності на формування характеру особистості спортсмена
Групова згуртованість в спорті
Спортивна команда як мала соціальна група і колектив
Стрес та етапи проходження стресу
Характеристика основних фізичних якостей спортсмена

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Конфлікт в структурах управління, його типи
Об'єкт, предмет, мета та основні завдання психології управління
Організація та соціальна група як об'єкт управління
Організація: ситуація зовнішнього конфлікту
Основні концепції лідерства
Особистість як об'єкт і суб'єкт управління
Принципи формування іміджу
Проведення психодіагностичного дослідження
Психологічні особливості особистості працівника
Психологія управління як наука. Місце та роль управління у системі сучасної психологічної науки
Реклама в організації: значення та основні функції
Структура особистості. Зони та території в процесі спілкування
Теорія ситуативного управління
Узагальнений психологічний портрет керівника
Феномен соціально-психологічного клімату в структурах управління
Явища психологічної згуртованості та психологічної сумісності у системах управління

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РЕДАГУВАННЯ

Загальні умови успішного редакторського аналізу. Основні аспекти якісного тексту
Логічні основи редагування
Організація і зміст процесу редагування
Редагування ділових паперів у сучасному справочинстві
Редагування текстів документів. Редакторські правки тексту
Типові особливості художньо-публіцистичних жанрів. Здійснити аналіз статті

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Ватикан і Папство
Витоки ісламу. Діяльність Мухаммеда
Вселенські собори - етапи формування основних догматів християнства
І. Огієнко як дослідник історії релігії в Україні
Індуїзм - спосіб життя чи релігія?
Ісус Христос - центральна постать християнства
Католицизм і православ'я: спільне і відмінне
Ламаїзм або Дзен-буддизм
Магія і наука у творчості Дж. Дж. Фрезера
Місце і роль релігієзнавства в системі гуманітарних знань
Мораль утилітаризму Дж. Міля
Основні елементи релігії, їх взаємозв'язок
Основні проблеми і бібліографія вивчення релігії в первісному суспільстві
Основні проблеми та бібліографія вивчення релігії стародавнього Єгипту
Основні структурні розділи релігієзнавства
Основні теорії виникнення релігій
Особливості ісламського права
Особливості культової практики буддизму
Погляди на релігію давньогрецьких філософів
Право людини на свободу віросповідання та його державне забезпечення
Проблема спасіння та особливості її вирішення в буддизмі
Проблеми і перспективи християнства у ХХІ ст
Релігії Індії
Релігійне вчення зороастризму. Роль зороастризму в історії релігії
Релігія - шлях людини до вічності
Релігія в творчості М. Костомарова
Сутність і склад Біблії
Французька революція і релігія

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РИТОРИКИ

Зв'язок риторики з іншими науками
Зміст і структура захисної промови адвоката
Концептуальний закон риторики та його характеристика
Короткий словник термінологічних визначень (незнайомих слів)
Короткий словник термінологічних визначень незнайомих термінів
Поняття працездатності, трудоголізм та його наслідки
Предмет судової промови. Види судових промов. Засади і функції судової промови
Риторичні закони, їх характеристика
Розвиток української риторики
Суть і зміст судової риторики, її види: цивільна і кримінальна
Участь в обговоренні в процесі дискусії

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РПС

Взаємозв'язок територіальної організації продуктивних сил та розселення населення
Водний фонд України
Економіка України в системі міжнародного поділу праці
Економічні закони розміщення продуктивних сил
Земельній фонд України
Зовнішньоекономічні зв'язки як важливий засіб економії суспільної праці
Машинобудівний комплекс в господарстві України
Науково-технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил
Охарактеризуйте основні райони і центри машинобудівного комплексу України
Паливно-енергетичний комплекс в господарстві України
Предмет і теоретичні основи курсу "Розміщення продуктивних сил"
Принципи розміщення продуктивних сил
Проблеми розміщення продуктивних сил України в сучасний період
Рекреаційний комплекс України
Споживчий фактор
Територіальна організація підприємств легкої промисловості України
Територіальний поділ праці та розміщення продуктивних сил
Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ

АПК (агропромисловий комплекс) і його характеристика
Види енергії та її конверсія
Види з'єднань деталей, вузлів і агрегатів
Випарювання дифузійного соку та вплив технологічних факторів на цей процес
Властивості води з різних джерел, її вплив на волосся при митті
Вода та її використання у технологічних процесах
Водяні і вітряні двигуни - основа енергетики
Годинник - перший автомат для практичних цілей
Досягнення у воєнній справі 15-18 ст.
Загальні відомості про мікропроцесорну техніку
Загальні поняття про ремонт машин
Закон Гука
Іригаційне землеробство Древнього Сходу
Лісовий комплекс та його функції
Методи підвищення надійності машин
Механічні характеристики металів. Методи їх визначення
Обробка деревини кислотами, лугами, розчинниками та їх використання
Основні типи з'єднань деталей, вузлів і агрегатів
Особливості оформлення комплектів документів на процеси лиття
Праці Роджера Бекона та Ібн Сіна
Призначення збірного креслення виробу
Принцип оптимуму при проектуванні
Принципи інтенсифікації хіміко-технологічних процесів
Раціональність форми деталей і їх обґрунтування
Ремісництво в Древній Греції та Римі
Розвиток математики, астрономії та механіки
Розвиток техніки як елемента виробничих сил феодального способу виробництва
Розширення природничих та технічних знань
Сировинна база гумової промисловості
Системи водопостачання
Системи і схеми водовідведення промислових підприємств, особливості будови каналізаційних сіток
Способи підвищення якості продукції
Структурна схема машинобудівного заводу
Сутність, види, структура та способи отримання технологій
Схема виробництва обсмаженої кави
Технологія залізобетонних виробів
Типова схема технології ремонту
Уклад техніки феодалізму
Умови розвитку техніки в країнах Древнього Сходу
Уніфікація конструкції при конструюванні
Характеристика надійності машин
Характеристики зернових мас та процеси, що відбуваються під час їх зберігання
Що таке повна і фабрично-заводська собівартість

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Бронювання робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених категорій громадян
Концепція людського розвитку: сутність і зміст
Організація надання допомоги людям похилого віку
Особистісні характеристики соціального працівника
Соціальне забезпечення у Швеції
Соціально-педагогічні засоби роботи в притулках
Специфіка вуличної соціальної роботи з бездомними
Сутність і зміст соціальної терапії
Сучасна система соціального обслуговування ветеранів праці та інших категорій похилого та старечого віку
Технології адаптації
Фактори розвитку девіантної поведінки
Форми та методи роботи групи самодопомоги

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ

Аналіз документів і спостереження в соціології
Аналіз мовної ситуації на основі комплексу різнорівневих критеріїв
Види і функції соціальних інститутів
Г. Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціології
Етапи розвитку особистості в суспільстві
Закони і категорії соціології
Застосування психологічних методів для забезпечення координації діяльності виконавців
Зв'язок соціології з іншими науками
Значення дисципліни для підготовки фахівця з державного управління та місцевого самоврядування
Класифікація методів соціологічного дослідження
Концептуальні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні
Кризи розвитку особистості. Суть та значення медитації
Методи аналізу міжособистісних стосунків у трудових колективах. Способи покращення соціально-психологічного клімату в колективах
Методологічні основи соціології та психології праці. Взаємозв'язок категорій соціального та економічного у розвитку та функціонуванні суспільної праці
Методологічні принципи вивчення соціальної структури суспільства
Мотивація трудової діяльності. Види та функції мотивації. Фактори, що впливають на мотивацію
Ознаки суспільства. Основні умови розвитку та функціонування суспільства
Основні елементи соціальної структури, їх характерні риси та тенденції розвитку
Основні етапи протосоціологічного періоду
Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки
Основні категорії і поняття етносоціології, взаємозв'язок між ними
Основні соціальні процеси і явища в трудовій організації
Основні функції соціології
Основні функції сучасної сім'ї та тенденції її розвитку
Оцінка та прогнозування соціально-психологічних наслідків нововведень
Поведінка керівника у конфліктній ситуації. Психолого-педагогічні методи профілактики та розв'язання конфліктів
Поняття соціології
Предмет і об'єкт соціології. Ціннісний підхід соціології
Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки
Предметна сфера соціологічної науки
Програма соціологічного дослідження
Рівні соціалізації особистості
Розвиток соціології в першій половині ХХ ст.
Розвиток соціології в Україні
Розкрийте структуру соціологічного знання, задачу кожного з компонентів та взаємозв'язок між ними
Роль опитувань у зборі первинної соціальної інформації
Роль спілкування в життєдіяльності трудового колективу
Сім'я та основні її функції
Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки
Соціальне знання епохи Середньовіччя
Соціальне знання Середньовіччя та Відродження
Соціальні регулятори поведінки людини
Соціологічна анкета - принципи побудови
Соціологічна думка другої половини XX ст
Соціологічна ідея консерватизму, лібералізму та утопічного соціалізму
Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації
Соціологія в системі суспільних наук
Соціологія релігії як наукова дисципліна: об'єкт, методи дослідження
Соціологія та психологія праці в системі наук, що забезпечують впровадження нововведень. Психологічні особливості сприйняття нововведень
Соціометричне опитування
Специфіка внутрішнього світу особистості
Структура соціологічного знання
Сутність та класифікація соціальних технологій
Українська протосоціологія
Українська соціологія ХІХ початку ХХ ст.
Формальні і неформальні відносини в трудовому колективі
Формування і розвиток індустріальної соціології в США і Західній Європі
Функції соціології

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Законодавчі основи визначення правового становища пайовиків, Закони України "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію"
Органи контролю споживчого товариства, їх функції
Кооперативні цінності та загальні принципи кооперації
Господарська і культурно-просвітницька робота споживчої кооперації в умовах НЕПУ
Трансформаційні зміни в соціальній структурі суспільства та їх вплив на соціальний склад пайовиків
Організація галузей діяльності споживчої кооперації в умовах дії основних законів ринку
Кооперативний рух в Україні в період німецько-фашистської окупації
Типи та види кооперативів, їх характеристика
Дати характеристику типів закладів (підприємств) галузевого господарства у населеному пункті, де ви мешкаєте

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Застосування стандартів в Україні
Контроль якості продукту
Методи оціни рівня якості продукції
Метрологічне забезпечення, його основи, мета, завдання
Міжнародні системи стандартизації та сертифікації
Наведіть класифікацію показників якості продукції
Основні об'єкти стандартизації
Основні поняття в області технічного забезпечення надійності
Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості
Особливості та механізми застосування "нових" методів управління якістю
Охарактеризуйте концепцію "Оптимального рівня якості"
Охарактеризуйте особливості та механізм застосування класичних методів управління якістю
Охарактеризуйте процес статистичного приймального контролю
Подання заявки на винахід
Порівняння елементів, вимог і можливостей використання системи EMAS та стандарту ISO 14001
Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням
Порядок розроблення і прийняття, перевірки, внесення змін та перегляду стандартів
Процедура видачі патенту України на винахід (корисну модель)
Розвиток системи управління якістю на вітчизняних підприємствах
Роль стандартизації і сертифікації при розробці нових товарів
Санітарні правила застосування ароматичних речовин при виготовленні кулінарних і кондитерських виробів
Терміни і визначення галузі сертифікації
Технічний контроль виробництва і його характеристика
Характеристика документації системи менеджменту якості
характеристика концепції внутрішнього маркетингу в дослідженні збігу інтересів компанії та співробітників

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТОВАРОЗНАВСТВА

Аграрна політика уряду України в сучасних умовах переходу до ринку
Біокаталізатори, що прискорюють хімічні реакції у рослинних та тваринних організмах
Види харчових отруєнь мікробного походження, шляхи їх попередження
Вимоги до товарів і нормування показників якості
Виноград, смородина, їх харчова цінність
Виробництво сушених овочів
Властивості вітамінів і органічних кислот, їх вплив на правила збирання, сушіння та використання сировини
Вуглецеві сталі. Класифікація, характеристика видів
Дефекти швейних виробів, їх групування. Принципи сортування швейних виробів
Класифікація асортименту і групова характеристика електроустановочних виробів
Класифікація асортименту оліф
Класифікація лакофарбових матеріалів, принципи їх маркування
Класифікація м'ясних напівфабрикатів, асортимент натуральних напівфабрикатів. Умови і строки зберігання
Класифікація шкіряного взуття
Класифікація, склад та властивості пластмас
Леговані сталі. Класифікація та характеристика видів
Методи пізнання
Мікробіологія плодів, овочів і продуктів їх переробки
Основи зберігання товарів, гарантійні і граничні терміни їх зберігання
Основні категорії товарознавства
Підготовка до товарної експертизи
Поняття про хутрові товари (хутро і хутрова сировина, хутрові напівфабрикати, хутрові вироби)
Поняття про швейні товари. Класифікація швейних товарів
Поняття про шкіряне взуття. Класифікація шкіряного взуття
Поняття про шкіряне взуття
Порівняльна характеристика сировини, технології виробництва, споживчих властивостей, якості, умов та термінів зберігання здобного печива та пряників
Порядок контролю якості макаронних виробів при прийнятті
Призначення, склад, характеристика компонентів лакофарбових виробів
Раціональне харчування. Норми споживання харчових продуктів
Реалізація продукції у торговому залі і форми обслуговування споживачів на підприємствах громадського харчування
Роль мікроорганізмів в природі, в житті і господарській діяльності людини
Система інфраструктури товарного ринку, її елементи
Сталь: склад, класифікація та характеристика
Технологічні процеси виготовлення пастильних мас
Типи волокон: пух, перехідне волосся, мертвий і сухий волос, покривне волосся, песига
Характеристика заготівлі березового соку
Характеристика пороків, що виникають від неправильного консервування
Характеристика рибного господарства і рибної промисловості України
Хімічний склад продовольчих товарів, значення для організму

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТОРГОВОЇ СПРАВИ

Ваги пересувні та стаціонарні, їх типи, вид, а також основні механізми
Види додаткових послуг готелів
Види електроосвітлення, основні світлотехнічні поняття
Вимоги до улаштування та оформлення закладів (підприємств) ресторанного господарства
Випадки проведення товарознавчої експертизи. Заявка на експертизу, термін її проведення
Відмінності миття сировини та продуктів від миття посуду, тари й інвентарю
Вплив на мікроорганізми концентрації речовин, розчинених у середовищі
Загальні відомості про машини для миття овочів
Категорії "прекрасне" і "потворне"
Класифікація торгових меблів
Компресійна холодильна машина
Науково-технічний прогрес у торгівлі
Обладнання торговельних зал
Оптове підприємство як суб'єкт оптового ринку та його комерційні функції
Організація матеріальної відповідальності в закладах (підприємствах) ресторанного господарства
Основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності
Особливості продажу хліба і хлібобулочних виробів
Правила приймання кулінарної продукції
Прийоми, які використовуються підчас приготування м'ясних напівфабрикатів
Принципи та види розміщення роздрібних торгових підприємств
Прискорення науково-технічного прогресу та його економічна ефективність
Проектування торгівельних підприємств
Спеціалізація в ресторанному господарстві
Структура естетичної свідомості
Суть та зміст комерційної діяльності, історія розвитку комерційної діяльності
Типи закладів (підприємств) ресторанного господарства, їх характеристика, принципи розміщення
Торгівля як галузь економіки країни. Функції торгівлі
Фактори, що формують ціни на вироби з пластмас
Характеристика інвентарю для службових і підсобних приміщень магазину
Характеристика особливих видів об'єктів комерційної діяльності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТУРИЗМУ

Вимоги до туристичного продукту
Законодавче регулювання рекреаційної діяльності
Інфомаційно-екскурсійне забезпечення
Реклама туристичних послуг
Роль транспорту в розвитку туризму
Статистика матеріально-технічної бази туризму (основних фондів та устаткування)
Фактори, що впливають на групування в туристичній статистиці
Фактори, що впливають на сезонність туристичного ринку

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Виникнення легкої атлетики
Гігієна та її основні завдання
Загартовування організму
Збір і систематизація спортивних результатів і показників
Класифікація міжнародного спортивного руху
Методи оцінки ефективності тренування спортсмена
Методика визначення раціональних рівнів рухової активності
Методика підвищення адаптації до теплових впливів
Правила та порядок проведення змагань із спортивної ходьби
Проведення дослідження у фізичному вихованні
Спортивні споруди для змагань з легкої атлетики
Участь українських біатлоністів у міжнародних змаганнях

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІЗІОЛОГІЇ СПОРТУ

Фізіологічні основи м'язової сили

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІЗІОТЕРАПІЇ

Захворювання серця. Лікувальний масаж при захворюваннях серця

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ

Г.С. Сковорода - засновник української класичної філософії
Геліоцентризм, пантеїзм. Проблема людської особистості в гуманістичній традиції епохи Відродження
Діалектика та її альтернативи
Досократична філософія VІІ-VІ ст. до н.е.
Емпіризм у філософії ХVІІ - ХVІІІ ст.
Європа Нового часу: загальна характеристика епохи та особливості розвитку філософії
Засновники некласичної філософія А. Шопенгауер, С. К'єркегора; філософії життя А.Бергсон, В. Дільтей, О. Шпенглер
І. Кант - засновник німецької класичної філософії
Ідеалістична діалектика розвитку світу і людини як основне досягнення гегелівської філософії
Ідейний зміст світогляду Ренесансу та особливості італійського Відродження
Ідейний світогляд Ренесансу та особливості італійського Відродження
Концепції "закритого" і "відкритого" суспільства (Шпенглер, Тойнбі, П. Сорокін, Поппер та ін.).
Космологічний натуралізм мілетської, іонійської, елеатської філософських шкіл давньої Еллади
Людина як предмет філософії
Назвіть основні рівні наукових знань про політику
Історична різноманітність і єдність типів суспільних формацій та цивілізацій
Новий соціальний ідеал у філософії Просвітництва 18 ст
Основні закони діалектики
Основні ідеї доби Відродження
Основні напрямки філософського вчення Аристотеля
Основні світоглядні проблеми філософії. Протилежність та єдність матеріалізму та ідеалізму
Особливості та здобутки німецької класичної філософії
Особливості філософії софістів
Особливості, умови виникнення та етапи розвитку античної філософії
Поняття та структура світогляду. Його основні типи
Право на життя і проблеми смертної кари
Проблема людини і суспільства в давньогрецькій філософії
Проблема нераціонального в філософії ХХ ст.
Проблема спрямованості та єдності історичного процесу
Проблема Схід-Захід у розвитку сучасної цивілізації. Східні і західні філософствування
Проблеми морального виховання і самовдосконалення особистості в історії філософської думки
Проблеми сучасної танатології
Розкрийте зміст поняття світогляду і окресліть його значення в свідомому розумінні людиною свого життя
Рух, простір і час як універсальні форми існування буття та матерії, їх взаємозв'язок
Свобода і рабство волі людини в релігійно-етичних вченнях Еразма Ротердамського і Мартіна Лютера
Соціально-практична природа пізнання
Специфіка європейського просвітництва. Основні представники
Структура і функції філософського знання
Типологія світогляду. Світогляд і філософія
Українська філософія. Докласична доба
Філософія епохи Відродження: основний зміст епохи і його відбиття у філософії антропоцентризму
Філософія епохи Просвітництва
Філософія як любов до мудрості. Джерела і предмет філософії
Філософія як спосіб духовного самовизначення людини в світі
Філософія як тип світогляду. Предмет філософії. Специфіка філософського знання
Філософські погляди Г. Гегеля
Філософські погляди Платона
Характеристика філософії Стародавнього світу
Ціннісні виміри людського життя

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Загальна характеристика психологічної спостережливості. Властивості та різновиди уваги
Методи судово-психіатричної експертизи
Мотивація діяльності та поведінки особистості в юридично значущих ситуаціях
Організаційно-правові питання здійснення судово-психологічної експертизи
Основні етапи формування антисоціальної поведінки
Поняття психічних пізнавальних процесів особистості
Правова психологія як розділ юридичної психології
Психологічна характеристика діяльності інспектора ДАІ
Психологічна характеристика діяльності працівників прокуратури
Психологічна характеристика професії судді
Психологічні методи вивчення особистості в юридичній психології
Психологічні основи цивільного судочинства
Психологічні особливості злочинності неповнолітніх
Психологічні особливості різних видів злочинних груп
Психологічні особливості та структура злочинних груп
Психологія організованої злочинності. Соціально-психологічні причини злочину.
Роль особистості у визначенні психологічної детермінації юридично значущих ситуацій
Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини людиною
Соціально-психологічні характеристики особистості у юридичній діяльності
Структурно-психологічний аналіз злочинного акту
Формування кримінальної психології, судової психології